Sedinta CLM, august 2012

Pe 31 august 2012 este programata sedinta Consiliului Local Municipal (CLM) aferenta lunii in curs.  Consilierii locali sunt convocati la sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea’, de la ora 9.00. Bineinteles ca sedinta va fi prezidata de unul dintre consilieri, conform regulamentului, in prezenta primarului Aurel Gabriel Simionescu si cei doi viceprimari – Doinita Ciocan si Alexandru Danaila Zaharia.

Ordinea de zi propusa pentru reuniunea CLM este urmatoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului MIHAI CRISTIAN – DĂNUŢ, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit.a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local pentru Domnul CIŞMAŞ GIGEL, membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Brăila;  3) Depunerea jurământului de către Domnul consilier CIŞMAŞ GIGEL; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.157/02.07.2012 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Mangiurea Silviu, Negoiţă Daniel, Alexandru Ionel şi Iancu Vasile privind: Aprobarea cadrului normativ local necesar delegării gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în Municipiul Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, pe anul 2012;  7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reorganizarea Centrului de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria” şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului şi modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ADMINISTRARE A CREŞELOR BRĂILA; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 10/30.01.2012 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2012 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de domnul consilier local municipal Mitrofan Daniel privind: Sprijinirea asociaţiilor de proprietari şi a proprietarilor de locuinţe, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe şi a locuinţelor individuale, prin finanţarea din bugetul local a cuantumului de 30% din valoarea prevăzută în devizul general, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr. 9, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor
Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind imobilul Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Solicitarea de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a suprafeţei de teren 16222 mp, aflată în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, situată pe Faleza Dunării, între prelungirea Str. Griviţa şi punctul de trecere bac al IAS – IMB; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 161,00 mp, aparţinând domeniului privat alMunicipiului Brăila, situat în Brăila, Bulevardul Dorobanţilor nr. 662 A, în vederea construirii unei locuinţe; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 681,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor nr.99A, în vederea realizării unui obiectiv economic; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a terenului în suprafaţă de 12,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor, lângă blocul C1, magazinul alimentar şi chioşcul de ziare, în vederea amplasării unui modul comercial; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 565,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoş nr. 15E, solicitanţilor BURICEA
SPIRU şi BURICEA FLORICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 501,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ioan Slavici nr. 140, solicitanţilor GOLOGĂNEANU EUGENIU şi GOLOGĂNEANU IOANA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 8 – 8A, etaj 1, SINDICATULUI LIBER AL PENSIONARILOR DIN BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii;  21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cererii dlui. MIRCEA MARIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 425/28.09.2004 referitoare la ”Aprobarea cererii d-lui VRÂNCEANU MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Grădinarilor nr.52B, în suprafaţă de 235,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.”; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.383/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei.DUMITRIU COSIMA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 125, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe, proprietate personală”; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la <Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr.3 „Spiru Haret” Brăila a sălii de sport, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila>, pentru anul şcolar 2012 — 2013; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr.10 „Anton Dumitriu” Brăila, în administrarea Colegiului Economic „Ion Ghica” Brăila a imobilului situat în
Brăila, str. Griviţa nr.230; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Grupului Şcolar „Grigore Moisil” Brăila, în administrarea Liceului de Artă „Haricleea Darclee” Brăila a imobilului situat în Brăila, str. Panait Istrati nr.34; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea reţelei şcolare de învăţământ din Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2012 — 2013; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila; 29) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, ai Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila şi a membrilor supleanţi pentru a face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002; 30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale; 31) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art.3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/ 30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”; 32) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art. 4 din H.C.L.M. Brăila nr 49/28.02.2006 referitoare la «Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila la HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, structură sportivă autorizată de MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI»;  33) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2012; 34) D i v e r s e.

Sedinta CJ Braila, august 2012

Pe data de 29 august 2012 are loc sedinta ordinara a Consiliului Judetean Braila. Consilierii judetenei, presedintele Gheorghe Bunea Stancu – prezideaza sedinta, vicepresedintii Florin Mija si Catalin Boboc, secretarul Nicu Filote si invitatii se reunesc in sala de conferinte a Prefecturii de la ora 10.00.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1.  Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al d-lui Lepadatu Victor si declararea “vacant” a locului detinut;

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al d-lui Cortez Vasile din partea Uniunii Social Liberale Braila;

3. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 304/2012 privind majorarea bugetului propriu al Judetului Braila pe anul 2012;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a  Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2012;

5. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor Braila;

6. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila;

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2012-2013;

8.  Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unei parti din imobilul situat in Municipiul Braila, strada R.S. Campiniu, nr. 21, Lot 2, apartinand domeniului privat al Judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila , in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Braila;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Spitalului de Pneumoftiziologie Braila a bunurilor ce fac obiectul Contractului de finantare nr. 503/2009 prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3;

10. Diverse.