Sedinta CLM Braila, august 2013

* Convocarea consilierilor este pentru data de 30       

  100_8297    Sedinta  ordinara (foto din arhiva revistei de cultura si informatie „Braila Chirei” de o sedinta CLM anterioara) a Consiliului Local Municipal (CLM) Braila aferenta lunii in curs este programata pentru 30 august 2013, in sala de sedinte a Companiei de Utilităţi Publice „Dunarea” SA. de la ora 1000.  

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2013;  2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila cu Judeţul Brăila şi Comuna Chiscani în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Lacu Sărat; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru si Pavel”; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila;  5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Transformarea unor posturi din statul de funcţii al Centrului de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria” Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, asistenţilor personali şi însoţitorilor acestora; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în municipiul Brăila pentru anul şcolar 2013 2014; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 98/29.03.2013 referitoare la „Aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Brăila, asupra clădirilor şi terenurilor aferente, ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Brăila, în care acestea funcţionează”; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila de schimbare a destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Brăila din spaţii de învăţământ în spaţii cu altă destinaţie; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 166/29.04.2013, privind „Aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiul de fezabilitate (inclusiv analiza cost – beneficiu), studiu geotehnic, studiu topografic a proiectului “Centru de Informare şi Promovare Turistică din municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Modificarea H.C.L.M. nr. 177/26.05.2011 referitoare la <Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafaţă de 978,00 mp, situat în Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 23-25, solicitantei, Parohia „Sf. Spiridon Vechi” >; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 24 mp, teren ce aparţine domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Şcolilor lângă blocul M1, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 47 mp, teren ce aparţine domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua de Centură c/c Calea Călăraşilor, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 623,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua Baldovineşti nr. 14 D, în vederea realizării unui obiectiv economic; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a două terenuri în suprafaţă de 478,00 mp, fiecare, terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, situate în Brăila, str. Malul Dunării nr. 19, lot 1, NCP 78779 şi lot 2, NCP 78780, în vederea realizării unor obiective economice; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 90,2o m aparţinând  domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 380,20 mp, situat în Brăila, str. Nicopole nr. 32, NCP 71042, solicitanţilor BOGHINĂ CRISTIAN-IONUŢ şi BOGHINĂ FLORENTINA-OANA, teren pe care este amplasată construcţia C2, proprietatea acestora; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 134,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, B—dul Panait Istrati nr.27, NCP 82859, solicitanţilor BURLACU IONEL şi BURLACU DUMITRA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 448,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Codrului nr. 47B, NCP 82776, solicitanţilor CHIRICĂ PETRICA şi CHIRICĂ COSTACHE, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 258,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 11, NCP 77512, solicitanţilor LAZUR PETRICĂ şi LAZUR VIORICA, teren pe care este edificată construcția C1, proprietatea acestora; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 590,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Rahova nr.260, NCP 82219, solicitanţilor PĂUN MIHALACHE şi PĂUN RODICA, PARASCHIV LUCIA şi PARASCHIV LEONARD, MARICA VICTOR şi MARICA MARIOARA, CÎRLUGEA ELIODOR şi CÎRLUGEA MARIA, VASILESCU EUGENIA şi VASILESCU IULIAN, CIUCLARU ANTON şi CIUCLARU GEORGETA, CIORĂSCU CONSTANTIN şi CIORĂSCU EMILIA şi MATACHE NICU, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6 şi C7, proprietatea acestora; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 45,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 379,00 mp, situat în Brăila, str. Rahovei nr. 316, NCP 5751, solicitantei PLOPEANU RODICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea acesteia; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 138,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 14 bis — lot 1, NCP 83291, solicitanţilor SARARU ŞTEFAN şi SARARU VERONICA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 47,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 182,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoş nr. 4A, NCP 81085, solicitantului ŞTEFAN DANIEL-TUDOREL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 391,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 14 bis, NCP 81656, solicitanţilor VRÎNCEANU MARIA şi VRÎNCEANU MARIN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea de denumiri unor căi de acces – proprietate publică, la loturile individuale destinate construcţiei de locuinţe, situate în municipiul Brăila, cvartal 24, parcela A 232/1, lot 64; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brǎila; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2013; 29) Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2013; 30) Informare privind ducerea la îndeplinire a H.C.L.M. Brǎila nr. 179/17.05.2013 referitoare la „Includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului  Brăila,  a  unor  mijloace  fixe  preluate  de  la  Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, conform  proceselor verbale de predare – preluare nr. 17898/1632085/17.04.2013 şi nr.17899/1632086/17.04.2013 şi darea acestora în administrare Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brăila; 31) Informare privind: Recalcularea chiriei pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, ai căror titulari de contract de închiriere au împlinit vârsta de 35 de ani, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998, aprobate prin H.G.R. nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 32)  D i v e r s e.

Primar,,

Aurel Gabriel Simionescu