Consiliul Local Municipal Braila, sedinţa ianuarie 2015

* Joi, 29 ianuarie 2015, de la ora 10.00 

              Reunirea in sedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) Braila are loc joi, 29 ianuarie 2015, de la ora 10.00, in sala de sedinţe a Companiei de Utilitati „Dunarea”.
 100_6808            Proiectul Ordinii de zi al sedinţei CLM este următorul:

          1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea Regulamentului de  Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Paleativă ”Sf. Maria” Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.129/30.05.2014; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru si Pavel”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.279/30.08.2013; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2015; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Acordarea unui mandat special primarului municipiului Brăila, în calitate de reprezentant al municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO Dunărea” Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „Administraţia Pieţelor ŞI Târgurilor” S.A. Brăila, în  anul 2015; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a alocației zilnice de hrana în centrele rezidențiale aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală A municipiului Brăila; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea anexei nr.1 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila”, cu modificările şi completările ulterioare; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea art.10 alin.(1) din anexele nr.1, 2 și 3 la H.C.L.M. Brăila nr.359/19.12.2014 referitoare la ”Aprobarea unor acte adiționale la Contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri, respectiv depozitare a deșeurilor, încheiate cu operatorii serviciului de salubrizare”; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr.41 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Grădinița cu program normal nr. 38 „Izvorașul”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1132/29.09.2014; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea poziţiei nr.104 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Colegiul Tehnic „Panait Istrati”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2241/ 17.11.2014; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011 ca urmare a finalizării lucrărilor de investiții ”Reabilitare și modernizare Parc Monument din Municipiul Brăila”, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.31315/24.07.2014; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Darea în administrare R.A. Administrația Zonei Libere Brăila a imobilului aparținând domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr.346, Corp E și aprobarea Contractului de administrare; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea cu poziţia nr. 147 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, prin atestarea la domeniul public  a terenului în suprafață de 1571,00 mp, situat în Brăila, Str. Plevna nr.8 bis, atribuit în folosință gratuită Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Brăila pentru Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Brăila; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Brăila și al Stațiunii Lacu Sărat, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr.234/14.07.2010; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.175/25.07.2012; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Brăila; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Str. Radu Portocală nr. 39, NCP 82949, constituit prin H.C.L.M. nr. 194/29.05.2009, în favoarea doamnei Bălănică Ionela Alina; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr.2C lot 1, NCP 79135, constituit prin H.C.L.M. nr.71/29.02.2008 modificată prin H.C.L.M nr.193/26.05.2011, în favoarea doamnei Bănică Marinela; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila,  Şos. de Centură nr. 24 (fostă str. Enăchiţă Văcărescu nr. 125, lot 1), NCP 75135, constituit prin H.C.L.M. nr.72/29.02.2008, în favoarea domnului Butoi George; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Timiş nr. 157 E, NCP 16745, constituit prin H.C.L.M. nr.102/30.03.2007, în favoarea numitei Giol Adriana (fostă Aldea Adriana); 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2014; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila pe anul 2014; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului de Păpuşi Brăila pe anul 2014; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Comisiei şi a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice constituite în temeiul O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu sau a unui teren, în vederea ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION care a exercitat temporar funcţia de secretar al municipiului Brăila în anul 2014; 29) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2015; 30) Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II al anului 2014; 31) Raport privind Acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în anul 2014, întocmit în baza dispoziţiilor art.21 din HG nr.1153/ 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 32) Alte probleme.

Primar,

 Aurel Gabriel Simionescu

   Foto din arhiva revistei Braila Chirei de la o sedinţă similară anterioară.

La Școala Mircea Vodă, serbare pentru Unirea Principatelor

* Au participat elevi și cadre didactice de la Școlile Gimnaziale Mircea Vodă, Surdila Greci, Surdila Găiseanca și de la Colegiul Tehnologic din Ianca

Cu ocazia aniversării zilei de 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române, la Școala Gimnazială din comuna brăileană Mircea Vodă s-a desfășurat o activitate sub genericul ”24 ianuarie – Mica Unire”.  Au participat 60 de elevi și zece cadre didactice de la Școlile Gimnaziale Mircea Vodă, Surdila Greci, Surdila Găiseanca și de la Liceul Tehnologic din orașul Ianca.

Evenimentul face parte din programul Proiectului județean ”Identitate națională – identitate europeană. Ferestre către cunoașterea istoriei naționale și europene” coordonat de Săndica Aramă – profesor de istorie la Școala Mircea Vodă. SDC16081

După intonarea Imnului național ”Deșteaptă-te române”, a fost prezentat un atractiv program artistic cu elevii fiecărei școli menționate. Programul a constat în recitarea de poezii, interpretarea de cântece patriotice, deschiderea unei expoziții cu postere și desene, prezentarea de referate despre semnificația zilei de 24 ianuarie 1859. La final, elevii școlii gazdă au cântat și au dansat tradiționala hora Unirii”. De asemenea, organizatorii au acordat diplome de participare și elevilor diplome de merit.