Consiliul Local Municipal Braila, sedinta aprilie 2015


* In 29 aprilie 2015

Sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila, aferenta lunii aprilie 2015, a fost programata pentru data de 29, miercuri, de la ora 10.00 la sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea”. Ordinea de zi propusa e urmatoarea: CLM sedinta

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea execuției bugetului general centralizat al municipiului Brăila întocmit pe cele două secțiuni, la sfârșitul trimestrului I 2015; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE şi a NUMĂRULUI DE PERSONAL ale APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA şi ale SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRĂILA; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind  Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 29/11.02.2015, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2015”; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Avizarea Caietului de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă din Aria Delegată Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Brăila, cu Anexele nr.1- 2, părți integrante din acesta, precum și aprobarea Notelor de fundamentare ale tarifelor pentru activitățile de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere și trecere în conservare, inclusiv transport a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila și asociațiile sau fundațiile selectate, conform Legii nr. 34/1998; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate, pentru anul 2015, la nivelul municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2015; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Municipiului Brăila, Consiliului Local Municipal Brăila și a primarului municipiului Brăila în toate litigiile și toate gradele referitoare la contractul de concesiune nr.25/20446/2006; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător agricol, precum și a carnetului de comercializare a produselor agricole, pe anul 2015; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea ”Planului Strategic de Mobilitate Urbană al Municipiului Brăila”; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Protocolul încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu Asociația DOG RESCUE ROMANIAN; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de administrare al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuit situat în Brăila, str. Edmond Nicolau, nr.8 (fostă str. Teatrului, nr.8); 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 30.03.2015; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 300,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.319 A, NCP 77954, solicitantului CARAMAN IONUȚ CIPRIAN, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acestuia; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Transmiterea din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Zonei Libere” Brăila, în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a mijloacelor fixe, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, respectiv, ”nava fluvială de patrulare proiect C119”, cu nr.MAI 2215 și ”nava fluvială de patrulare proiect C119” cu nr.MAI 2216; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr.187/31.05.2013 referitoare la <Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul „Realizare infrastructură rutieră în Municipiul Brăila’’ a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect>; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea denumirii obiectivului de investiții ”Achiziție ponton și pompă în vederea udării spațiilor verzi” în ”Amenajare punct alimentare cu apă din Dunăre a sistemului irigat din Parcul Monument și reabilitare conductă de aducțiune aferentă” (S.F. + D.E.+execuție lucrări), prevăzut în anexa nr.4 la H.C.L.M. nr.30/2015, cap.67.02, art.71, alin.(1), subcapitolul 30; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr.60 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Grădinița cu program normal nr.59 ”Bondocel”, conform documentației de cadastru; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei nr.123 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” și a pozițiilor nr.31 și nr.35 a Capitolului G10 – „Cimitire” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.17745/28.11.2014, nr.14328/26.09.2014 și nr.15857/24.10.2014; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Brăila; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 22,75 mp, situat în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu pentru amplasarea unui post de transformare PTAB 20/0,4 în vederea realizării lucrării ”Modernizare PT 11 Iunie municipiul Brăila” și a terenului în suprafață de 16,25 mp, situat în Brăila, str. Golești pentru amplasarea unui post de transformare PTAB 20/0,4 în vederea realizării lucrării ”Trecere la 20 KV PT Centru Poligon, Municipiul Brăila”, S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție Brăila; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Perfectarea unui act adițional la contractul de concesiune nr.10/43244/27.03.2009, în sensul măririi suprafeței concesionate cu 163,00 mp de la suprafața de 15,30 mp la suprafața de 178,30 mp, indiviz din suprafața totală de 274,00 mp, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, situat în str. Unirii nr.299 – 301, NCP 86616, pe care este amplasată construcția C.1, proprietatea numiților DUȚU MARIAN și DUȚU MARIOARA, în vederea extinderii construcțiilor existente; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Perfectarea unui act adițional la contractul de concesiune nr.58/40229/26.11.1997, în sensul măririi suprafeței concesionate cu 26,00 mp de la suprafața de 227,00 mp la suprafața de 253,00 mp, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila situat în str. Castanului nr.30B, teren pe care se află amplasate construcțiile proprietatea numitului MUREȘEANU FLORIN; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 246,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila situat în Brăila, str. Anghel Saligny  nr.2C, lot 1, NCP 79135 solicitantului ANTISTESCU ANDREI, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestuia; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 315,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila situat în Brăila, str. Cireşului, nr.15, NCP 85853, solicitantei BURLACU IONICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acesteia; 29) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 148,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 247,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu  nr.153, CNP 84667, solicitantei CALENCIUC GICUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acesteia; 30) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 552,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vișinului  nr.1, NCP 85248, solicitanților DAVID DUMITRU  și  DAVID CONSTANTINA, teren pe care se află amplasate construcțiile proprietatea acestora; 31) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 129,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 231,00 mp real măsurat situat în Brăila, str. Maramureș  nr.6 bis, NCP 86750, solicitanților DAVIDOIU GHEORGHE și DAVIDOIU VASILICA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora; 32) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 100,00 mp situat în Brăila, ANL Lacu Dulce (zona spații comerciale), în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) lit.c) din Legea nr.341/2004, numitului DINCĂ IONEL, ca urmare a punerii în executare a Deciziei civile nr.8395/10.02.2014; 33) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 51,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 563,00 mp real măsurat, situat în Brăila, str. Armata Poporului  nr.18, NCP 19075, solicitanților ENCIU RADU și ENCIU AURELIA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora; 34) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 294,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr.21, NCP 74127, solicitantei GHEORGHIU MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acesteia; 35) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 324,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu, nr.24, NCP 77743, solicitanților GHEORGHIȚĂ CARMEN și GHEORGHIȚĂ ROMEO FLORENTIN, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora; 36) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 289,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila situat în Brăila, str. Codrului,  nr.60, NCP 86423, solicitantelor MUNTEANU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acesteia; 37) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 312,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila situat în Brăila, str. Magaziilor, nr.20B, NCP 85396, solicitanţilor NECHIFOR NICUŞOR şi NECHIFOR AGLĂIŢA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora; 38) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 510,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila situat în Brăila, str. Andrei Cocoș, nr.100, NCP 85566, solicitanților SÎMPETRU VICTORIA, SÎMPETRU ION, SÎMPETRU CRINEL GHEORGHE, SÎMPETRU DANIEL și SÎMPETRU LUCIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora; 39) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 700,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 18.599,12 mp, situat în Brăila, șos. Baldovinești, nr.12 lot 1/1/2, NCP 13521, solicitanţilor PAROCESCU DAN CRISTIAN și MARIN MARIAN CĂTĂLIN, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora; 40) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 265,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 281,00 mp situat în Brăila, str. Mircea cel Mare,  nr. 58, NCP 86315, solicitanților PĂUNEL TUDOREL și PĂUNEL ANIȘOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora; 41) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 328,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.1, NCP 79700, solicitanților VASILE IONUȚ CIPRIAN și VASILE SIMONA GINA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora; 42) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 259,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.7, NCP 71502, solicitanților VRĂBIUȚĂ ȘTEFAN și VRĂBIUȚĂ ANTOANETA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora; 43) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Arțarului, nr.9, NCP 72313, constituit prin H.C.L.M. nr.87/30.03.2009, în favoarea numitei  ALEXANDRU MIHAELA RALUCA; 44) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Ana Ipătescu, nr.7, constituit prin H.C.L.M. nr.240/12.07.2007, în favoarea numitei  CRISTOVICI MARIANA; 45) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.5 (fostă Zona Industrială Sud, lot 99), NCP 86619, constituit prin H.C.L.M. nr.357/28.09.2004, în favoarea numitului ȚIBUC BOBOC NICOLAE; 46) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE S+P+4E+M> situat în Brăila, str. Călugăreni, nr. 3A-3B, iniţiat de SC ADMIR COM SRL; 47) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020; 48) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alocarea sumei de 13.938,60 lei din bugetul Casei de Cultură al municipiului Brăila pe anul 2015, în vederea participării la Festivalul Sportului Nilüfer 2015, ediţia a XIV – a, în perioada 13 – 22 mai 2015, Nilüfer – Bursa, Turcia; 49) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alocarea sumei de 500 mii lei în vederea desfășurării Concursului Internațional de Canto „Hariclea Darclee” 2015; 50) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2015; 51) Alte probleme.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.