Consiliului Local Municipal, sedinta octombrie 2016


*Programata pentru data de 31, luna in curs

dscn8409    Luni, 31 octombrie 2016, incepand cu ora 10.00 in Sala de Conferinte a Companiei de Utilitati Publice „Dunarea’ se desfasoara sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal (CLM) Braila aferenta lunii in curs. Foto de la o sedinta similara anterioara (august 2016), arhiva revistei BRAILA CHIREI.

Ordinea de zi (pe care au lucrat, la Comisii, consilierii municipali braileni) propusa de primarul Marian Viorel Dragomir este urmatoarea:

1) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2016; 2) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 20163) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea execuției bugetare la 30.09.20164) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală, pe anul 20165) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Administraţia Zonei Libere Brăila pe anul 20166) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila pe anul 2016;  7) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali municipali Badiu Virginia – Loredana și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor (APT) S.A. Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APT S.A. Brăila pentru anul 20168) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea tarifului pentru operațiunea de „colectare și transport deșeuri abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Brăila (ecologizare)”, specifică serviciului de salubrizare9) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei şi a Statului de funcții ale spitalului de psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila;   10) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului aparținând domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 17, în vederea desfășurării activității Centrului Comunitar „Bunici și Nepoți”;

secv. video din 20 oct. 2016

11) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 315/ 30.09.2016 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul  municipiului  Brăila,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare”; 12) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L., situate pe raza municipiului Brăila13) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea propunerilor criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe14) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Actului adițional nr.3 la Parteneriatul încheiat între CLM Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și Asociația Dog Rescue Romanian15) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila16) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea solicitării de trecere a imobilului „Bazin de înot acoperit”, situat în municipiul Brăila, în incinta Liceului cu Program Sportiv, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Brăila17) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării investiției ”Viabilizare teren ansamblul de locuinţe ANL pentru tineret, în regim de închiriere, prin realizarea sistematizării verticale a tramei stradale, a rețelelor de apă, canalizare și iluminat – amplasament Brăilița, etapa III”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 863/ 07.01.2016; 18) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr. 153/ 27.04.2016 referitoare la „Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii ”Viabilizare teren ansamblul de locuinţe ANL – Cartier Brăiliţa, Etapa II – Sistematizare verticală, lucrări de drumuri şi reţele apă-canal”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.6311/12.02.2016”. 19) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii de redactare strecurată în cuprinsul art. 1 din H.C.L.M. nr. 333/ 30.09.2016 referitoare laAprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16222,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi punctul de trecere bac al I.A.S. – I.M.B”20) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Exprimarea acordului CLM Brăila, pentru schimbarea destinației apartamentului 24, Bl. C, situat pe str. Radu Popescu nr. 6, Ansamblul Baldovinești, din regim de locuință socială destinată închirierii persoanelor evacuate sau ce urmează a fi evacuate, ca urmare a aplicării legilor de restituire, în locuință pentru tineri construită în vederea închirierii de către Agenția Națională pentru Locuințe21) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Construire dispecerat, împrejmuire, reabilitare drum în incintă, amenajare parcare, montare panou publicitar, portdrapel” în Perimetrul I al Zonei Libere Brăila; 22) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, conform DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale la corpul B 2 al Căminului pentru Persoane Vârstnice, situat în Aleea Centrală nr. 1, Stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila”; 23) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea și completarea anexelor nr.2 și 3 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila”, cu modificările şi completările ulterioare24) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în suprafață de 165,00 mp, situat în Brăila, în incinta Cimitirului „Sf. Constantin și Elena”, Capelei ”Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” și ”Sf. Cuvios Antonie cel Mare”, aferent construcției existente25) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Închirierea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcțiilor provizorii existente26) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea poziției nr.39 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la Grădinița cu Program Prelungit nr.36 ”Furnicuța”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.402/28.11.201427) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziției nr.162 a Capitolului A – Străzi, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform documentației de cadastru28) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015;  29) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare30) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”31) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila32) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru obiectivul „Construire clădire p+1e+m (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri)”, la adresa din Brăila, str. Pietății nr. 15, iniţiat de Nedelcu Cornel și Nedelcu Maria; 33) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru obiectivul „Construire locuință p+1e și împrejmuire”, la adresa din Brăila,str. Sabinelor nr. 23, iniţiat de Udrea Ionuț – Cristian și Udrea Mihaela; 34) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea prevederilor H.C.L.M. nr.54/11.02.2015, modificată și completată prin H.C.L.M. nr.257/30.09.2015, H.C.L.M. nr.49/26.02.2016 și H.C.L.M. nr.94/29.03.2016, actualizarea listei imobilelor aparținând domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi atribuite organizațiilor juridice constituite conform O.G. nr.26/2000 și desemnarea reprezentantului CLM Braila în Comisia pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu sau a unui teren, în vederea ridicării de construcții necesare desfașurării activității35) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al CLM Brăila36) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016; 37) Diverse.

Lasă un comentariu

Niciun comentariu până acum.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.