Consiliul Local Municipal Braila, sedinta iulie 2015

* Miercuri, 29 iulie 2015, de la ora 9.00

 

CLM 100_6808    Consilierii locali municipali au fost convocaţi in şedinţă ordinară pentru data de 29 iulie 2015. Astfel, Consiliului Local Municipal Brăila se reuneşte in sala de şedinte a Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” SA, de la ora 9.00.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2015; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului II 2015; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul II al anului 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brăila4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulemantului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Braila si al Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Braila5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din fonduri externe nerambursabile FEN (sursa D) pentru anul 2015, al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, pentru implementarea în parteneriat a proiectului “Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice – SOS Violenţa”; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea contribuţiei municipiului Brăila la majorarea activului patrimonial al Asociaţiei „Brăila – Capitală Europeană a Culturii 2021”; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Protocolului de colaborare între Departamentul pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi (DESFB) şi municipiul Brăila; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia Loredana, Dumitru Florin, Păun Dan, Pricop Cristian Florinel şi Traian Adrian, membri în A.G.A. la SC BRAICAR SA Brăila, privind Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la SC BRAICAR SA BRĂILA; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizelor necesare pentru execuția lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice, condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Brăila și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea rezilierii contractului de finanţare nr. 4910/28.11.2014 aferent proiectului “Execuție Campus Școlar la Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius Brăila” şi a Acordului de parteneriat nr. 13116/ 26.03.2014; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Acordul Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la executarea lucrărilor de consolidare a taluzului dintre str. Danubiului şi str. Pietrei, conform proiectului tehnic, de către SC „ORIENT COMPANY” SRL Brăila14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public al municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei a unui teren în suprafaţă de 940,00 mp situat în municipiului Brăila, str. Plevna nr. 2; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public al municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, pentru Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila, a unui teren în suprafaţă de 1571,00 mp, situat în municipiului Brăila, str. Plevna nr. 8 bis, pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea Statului Român; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei 31 din Capitolul A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/ 30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea cu poziţia 623 a Capitolului A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru şi a raportului de evaluare; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea şi completarea poziţiilor nr. 53 şi 74 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.LM nr. 325/ 30.09.2011, conform procesului – verbal de recepţie a lucrărilor nr. 6/29.12.2014, a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1318/ 29.08.2013, nr. 275/ 03.06.2015 şi nr. 276/ 03.06.2015, precum şi a documentaţiei de cadastru; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila a bunului „Magistrală termoficare” – partea subterană, înscris la poziţiile nr. 62, nr. 70, nr. 71 şi nr. 77 din Capitolul D „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 30.09.2011, în vederea casării; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea HCLM Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafaţă de 9292,00 mp, situat în Brăila, Piaţa Dorobanţilor nr. 4, „Parohiei Naşterea Domnului”, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea acesteia; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3911,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 84030, situat în Brăila, str. Belvedere nr. 10-14, BISERICII CREŞTINE BAPTISTE „SFÂNTA TREIME”, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C6 şi C7 proprietatea acesteia; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 39, subsol, parter și etaj, PARTIDULUI UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI, în vederea desfăşurării activităţii;  24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, etaj, PARTIDULUI NAŢIONAL AL MEDIULUI, în vederea desfășurării activităţii; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind Aprobarea dezmembrării terenului situat în Municipiul Brăila, şoseaua Baldovineşti, aferent ansamblului de locuinţe ANL, înscris în Cartea Funciară nr.70882; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane, SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – Sucursala de Distribuţie Brăila28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 297,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cavaleriei, nr.9, NCP 82992, solicitantei COPAE VIOLETA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acesteia29) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 233,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Gheorghe Constantinescu nr.20, NCP 86976, solicitanţilor JARNEA IONEL şi JARNEA VALERICA, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestora30) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Arţarului nr. 9, NCP 72313, solicitanţilor MIHALCEA GEORGEL şi MIHALCEA NICOLETA-RODICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora31) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 45, NCP 78595, solicitanţilor NECULAI IONEL şi NECULAI GABRIELA, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestora;  32) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 10,40 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 745,00 mp, situat în Brăila, str. Oituz nr. 8, NCP 76826, solicitantei NEGRII MARIA, în vederea extinderii construcţiilor existente33) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 48,05 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 196,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii nr. 232, NCP 18442, solicitanţilor PRICEPUTU NICU, PRICEPUTU MARIOARA, PETROV ANDREI şi PETROV TINCUŢA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora34) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 20,00 mp (real măsurat 19,76 mp), aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 146,00 mp, situat în Brăila, str. Zidari nr.42, NCP 14602, solicitanţilor PRODAN DUMITRU şi PRODAN MARINA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora; 35) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 43,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 221,00 mp, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuţă nr. 29A, NCP 87118, solicitantului PRUNDIŞ POLS VIOREL, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestuia; 36) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 132,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 428,00 mp, situat în Brăila, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2, NCP 86401, solicitanţilor TEACĂ DORINA, DRĂGAN ANA-MARIA, SIGHINAŞ DANIELA-VIORICA, TEACĂ VERONICA şi MIHALCIA ELENA, teren pe care se află amplasate construcţiilem proprietatea acestora; 37) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 112,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 34, NCP 85042, solicitantei TOADER IONICA, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acesteia; 38) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 81,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 207,00 mp, situat în Brăila, str. Deva nr. 31, NCP 87244, solicitanţilor VOICU ELEONORA, VOICU AURELIAN – DRAGOŞ şi CILIBIU DANIELA RAMONA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora; 39) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr.7, NCP 74790, constituit prin H.C.L.M. nr. 358/21.11.2008, în favoarea numitei GHEORGHE IULIANA MARINELA prin curator GHEORGHE GEORGETA;  40) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul c/c DN 2B, nr. 1, P1/1 situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu, iniţiat de DUMITRU VLADIMIR CRISTIAN; 41) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2015;  42) Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2015. 43) Informare privind derularea proiectelor cu finanţare europeană la nivelul municipiului Brăila. 44) Informare privind stadiul derulării contractului de concesiune autentificat sub nr. 3671/2013 şi a Actului adiţional nr. 1 la acesta; 45) Informare cu privire la participarea municipiului Brăila la Conferinţa „12 NOI TRAVERSĂRI DUNĂRENE”; 46) Alte probleme.

Tabara Internationala de Creatie Plastica „Dan Platon”, editia X

* S-a desfasurat in Prahova – satul Alunis, in perioada 10 – 21 iulie 2015 * Au participat artisti din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, Romania – din filialele UAP Braila, Bucuresti, Ploiesti

tabara Alunis        Primaria municipiului Ploiesti si Casa de Cultura „I. L.Caragiale” Ploiesti au fost organizatorii editiei a X-a a Tabarei Internationale de Creatie Plastica „Dan Platon”. Manifestarea s-a desfasurat in perioada 10 – 21 iulie 2015 in satul Alunis, Prahova.

Participantii au fost din Bulgaria – Polina Petrova si Krasimira Drenska, din Polonia – Danuta Krakowiak, Republica Moldova – Constantin Maxim si Teodor Macarie, Romania – Gheorghe Mosorescu si Ion Radu din Filiala Braila a Uniunii Artistilor Plastici, Gheorghe Coman, Ioana Craciun Dobrescu din Bucuresti, Dragos Minculescu  din Filiala Ploiesti a UAP.

         Cateva imagini la https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1478717279105214&id=100009008681134

Tabara a fost gazduita de Pensiunea „Dor de Alunis”.

Consiliului Judetean Braila, sedinta ordinara iulie 2015

* Miercuri, 29 iulie 2015, ora 12.00

 
   DSCN8596       Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Braila aferenta lunii in curs are loc in data de 29 iulie 2015, de la ora 12,00, in Sala mare de sedinte a Palatului administrativ Braila. Foto din arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chirei de la o sedinta similara desfasurata anterior acestei date.
          Consilierilor judeteni le este propus urmatorea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Consiliului Judetean Braila; 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei Publice de Spectacole – Orchestra Simfonica “Lyra”; 3. Proiect de hotarare privind aprobarea şi plata cotizaţiei anuale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braila, în cuantum de 5000 lei, la bugetul Asociatiei Nationale a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica, pentru anul 2015; 4. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila; 5. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila; 6. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii si Protocolului de cooperare, de interes public, intre Consiliul Judetean Braila si Inspectoratul de Politie Judetean Braila in vederea imbunatatirii climatului de ordine si securitate civica si a listei de dotari cu echipamente si bunuri pentru realizarea activitatilor specifice Inspectoratului de Politie Judetean Braila pe anul 2015; 7. Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de transport pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC MARCMIHCAR TRANS SRL Braila, pe traseul Braila – Baldovinesti (Fabrica FANYON) – Pietroiu, pentru beneficiarul S.C. FANYON SRL; 8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a autoturismului BR-05-HCD, proprietate privata a judetului Braila, pentru perioada 01 august 2015 – 31 mai 2016, catre HANDBAL CLUB DUNAREA Braila; 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local Salcia-Tudor, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Reabilitare Scoala Gulianca, comuna Salcia Tudor, judetul Braila”10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al Comunei Dudesti, judetul Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “ Extindere retele distributie apa in localitatile Dudesti si Tataru, judetul Braila”; 11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Amenajare trotuare betonate, santuri de pamant si podete acces betonate in localitatea Rimnicelu, strada Brailei, judetul Braila”; 12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local Victoria, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Extindere Scoala Gimnaziala Victoria cu sase sali de clasa in comuna Victoria, judetul Braila”; 13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local Frecatei, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Reabilitare Dispensar uman, Sat Frecatei, comuna Frecatei, judetul Braila”; 14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local Surdila Gaiseanca, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Scurgerea apelor, santuri betonate si podete pentru intrari in curti pe strada Frumoasa si strada Lunga, in satul Filipesti, comuna Surdila-Gaiseanca, judetul Braila”; 15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local Romanu, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor “Infiintare parc de joaca pentru copii si teren de sport in Comuna Romanu, judetul Braila” si “Lucrari de extindere cladire, realizare instalatie termica, inlocuit instalatie electrica, zugraveli – Scoala Gimnaziala Romanu”; 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local Unirea, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Construire Camin Cultural in comuna Unirea, judetul Braila”; 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local Gropeni, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor  “Pietruire strazi in comuna Gropeni si intretinere drumuri comunale pietruite” si “ Amenajare targ saptamanal in comuna Gropeni, judetul Braila”; 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local Sutesti, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Refacere Corp C1 la primaria Sutesti, judetul Braila”; 19.  Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local Racovita, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Amenajare centru rezidential pentru persoane varstnice in comuna Racovita, judetul Braila”; 20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Construire sala polivalenta, comuna Cazasu, judetul Braila„; 21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Muzeal, comuna Gemenele, judetul Braila„; 22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local Viziru, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor  “Sistematizare centru civic, comuna Viziru, judetul Braila”, “Amenajare piata comunala Viziru” si “Instalatie de incalzire Scoala Gimnaziala nr. 2, comuna Viziru, judetul Braila„; 23. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Braila pentru anul 2015; 24. Alte probleme.

Comisie de Dialog Social la Braila – despre examene

* Marți, 28 iulie 2015, de la ora 11.00

In 28 iulie 2015, de la ora 11.00, la Sala Rondă a Palatului Administrativ este programată ședința Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila aferentă lunii in curs. Foto din arhiva revistei de cultură si informație Braila Chirei de la o sedință similară.

CDS          După cum anunță Stelianina Dobromir – director prefect Nicu Lucian Olteanu, reuniunea are următoarea ordine de zi:

1. Organizarea și desfășurarea examenului de evaluare națională, la clasa a VIII-a și a admiterii la liceu, sesiunea iulie 2015 (material raport Evaluare nat, iun 2015 – click pe document pentru detalii). Prezintă Inspectoratul Școlar Județean Brăila;

2. Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat din sesiunea iunie – iulie; analiza rezultatelor (material raport Bac iul 2015 – click pe document pentru detalii). Prezintă Inspectoratul Școlar Județean Brăila;

3. Diverse.

Comitet Consultativ de Dialog Civic cu persoane vârstnice la Brăila, iulie 2015

* Este programată marti, 28 iulie 2015,  de la ora 10.00

comitet pers varstnice b         Marți, 28 iulie 2015, de la ora 10.00, la Sala Rondă a Palatului Administrativ va avea loc ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al judeţului Brăila. Foto din arhiva revistei de cultura si informație Braila Chirei de la o sedință similară

După cum informează Stelianina Dobromir – director Cancelarie prefect Nicu Lucian Olteanu – reuniunea are următoarea ordine de zi:

1. Informare – DSP canicula, iul 2015 click pe documentul in format PDF pentru detalii – privind măsurile întreprinse pentru protecția persoanelor vârstnice și a altor persoane vulnerabile de efectele caniculei. Prezintă Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila.

2. Prezentarea rezultatelor controalelor efectuate pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor în unitățile de alimentație publică. Prezintă Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila – material controale DSVSA, sem unu 2015 (click pe document pentru detalii), Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila – material controale Prot Consumat, sem unu 2015 (click pe document pentru detalii);

3. Asigurarea protecției persoanelor vârstnice împotriva infracțiunilor. Măsuri de prevenire și avertizare a vârstnicilor cu scopul de reducere a riscurilor legate de expunerea acestei categorii de persoane la fenomenul infracțional. Prezintă Inspectoratul de Poliție Județean Brăila – material activi IPJ, sem unu 2015 (click pe document pentru detalii);

4. Diverse.

„Grădina din Cărţi” la Grădina Botanică din Bucureşti

* S-a deschis sâmbătă, 25 iulie 2015 – spaţiu dedicat lecturii şi studiului * Se desfăşoară şi un concurs foto în perioada 25 – 29 iulie 2015

La Grădina Botanică din Bucureşti s-a inaugurat sâmbătă, 25 iulie 2015, „Grădina din Cărţi” – spaţiu dedicat lecturii şi studiului, unde elevii şi studenţii pot citi, să studia pentru examene sau pot lucra împreună etc. Este un proiect al Asociaţiei Team Work, derulat în parteneriat cu Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universităţii din Bucureşti. gradina cu carti

De asemenea, aici se vor organiza workshopuri şi un concurs foto la care participanţii îşi  fac un selfie cu o carte în „Grădina din Cărţi”, o postează pe facebook (https://www.facebook.com/pages/Gradina-Botanica/101592086621395) cu tag-ul #GradinaDinCarti. Câştigătorii vor primi unul dintre cele cinci stickere de perete reprezentând un arbore cu spaţii pentru fotografii. Concursul foto se va desfăşura în perioada 25 – 29 iulie 2015, rezultatele se anunţă pe 30 iulie.

Expoziţie multimedia „Frânturi de rugăciuni”, la MTR

24 iulie – 30 august 2015, la Sala Tancred Bănăţeanu

afis-franturi-rugaciuni       La Muzeul Național al Țăranului Român (MTR) s-a vernisat vineri, 24 iulie 2015, la Sala Tancred Bănățeanu, expoziția multimedia „Frânturi de rugăciuni” ce va putea fi vizitată până pe 30 august 2015, de marți până duminică. Intrarea este liberă.  Expoziția este organizată de MTR în parteneriat cu Muzeul Național din Gdańsk.

Demersul expoziției multimedia „Frânturi de rugăciuni” – „Remnants of Prayers” – este să familiarizeze vizitatorii într-o manieră simplă, dar atractivă, cu proiectul și să mărească interesul în privința arhitecturii sacre din Polonia, Islanda și Norvegia. Formatul expoziției reflectă modalitatea în care obiectele sacre există în mediile reale. Majoritatea fotografiilor este prezentată în module similare altarelor, poziționate liber în sala de expoziție. În interiorul casei, care a fost special construită cu acest scop, vizitatorii experimentează pacea, similară cu cea din biserică„, subliniază organizatorii.

Expoziția prezintă fotografii, filme și înregistrări audio din clădirile selectate: altare poloneze, biserici etajate din lemn norvegiene și biserici de fermieri din Islanda. Materialul vizual este prezentat atât pe ecrane digitale – touchscreen, cât și sub formă de print-uri clasice pe hârtie fotografică. Fotografiile sunt însoțite de înregistrări video dezvăluind rolul altarelor și al bisericilor în comunitățile locale, pe durata ritualurilor, rugăciunilor, întâlnirilor și tradițiilor locale.

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 3,685 de alți urmăritori