Arhive etichetă: agentia de formare

Informatii pentru absolventi, de la Agentia pentru Ocupare in Munca

*Despre indemnizatia de somaj – 250 lei, lunar, pe o perioada de 6 luni – pe care o pot solicita, in conditiile legii, tinerii care au terminat o forma de invatamant

 

sediul AJOFM Braila
AJOFM Braila, sediu

Absolventii pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, numai daca în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in a cărei raza teritorială îşi au domiciliul, si in aceasta perioada nu au reusit sa se incadreze in munca. De asemenea, absolventii inregistrati in evidenta AJOFM pot beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere, medierea muncii, formare profesionala, prime de incadrare/instalare in cazul in care se incadreaza in munca potrivit prevederilor legal in vigoare„, se precizeaza in comunicatul transmis de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM – foto sediu) Braila de Laurentia Vasilescu de la Compartimentul Analiza pietei muncii, programe de ocupare, implementare masuri active si economie sociala.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni; este o sumă fixa, in cuantum de 250 de lei/luna; se acordă de la data  absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap. Indemnizatia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap si se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Indemnizatia de somaj se acorda de la data mentionata mai sus doar daca solicitarea este inregistrata in termen de 10 zile calendaristice de la aceasta data. Daca solicitarea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, indemnizatia de somaj se acorda de la data inregistrarii cererii„, se precizeaza Monica Bratu – director executiv AJOFM Braila.

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o forma de învăţământ. Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

Rata şomajului la Brăila, aproape 7 la sută – mai mare decât cea din luna anterioară

*AJOFM Brăila are in evidente, la 31 iulie 2016, peste 8500 de someri, cei mai multi (peste 7500) nu mai sunt in plata; majoritarea sunt persoane care nu au finalizat liceul * În primele 7 luni ale anului 2016, prin AJOFM s-au angajat 4302 persoane aflate in evidente

 

Monica Bratu
Monica Bratu

La 31 iulie 2016, în evidenţele Agentiei Judetene de Ocupare si Formare in Munc (AJOFM) Brăila se aflau înregistraţi 8573 şomeri, din care 3119 femei  (36,4 %) si  5454 bărbaţi (63,6 %); 1036 şomeri indemnizaţi (12,1 %) şi 7537 şomeri neindemnizaţi (87,9 %), 6370 şomeri din mediul rural (74,3 %) şi 2203 (25,7 %) din mediul urban. Dupa nivelul de pregătire, sunt 7463 (87,0 %) şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/ şcoală de arte şi meserii, 829 (9,7%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 281 (3,3 %) cu studii universitare.

În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 31 iulie 2016, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că:  2639 persoane au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (30,8%), 1803 persoane au vârsta între 30-39 ani (21,0%), 1661 persoane au vârsta peste 55 ani (19,4%), 907 persoane au vârsta între 50-55 ani (10,6%), 969 persoane au vârsta sub 25 ani (11,3 %) şi 594 persoane au vârsta între 25-29 ani (6,9 %). Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Brăila, la 31.07.2016, a fost de 6,64 %, cu 0,10 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la finele lunii anterioare„, se arată in comunicatul transmis de Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Brăila.

În primele 7 luni ale anului 2016, în urma activităţilor desfăşurate de AJOFM Brăila, au fost ocupate 4302 persoane aflate în evidenţa agenţiei. Solicitanţii de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; prime de încadrare pentru angajarea absolvenţilor. De asemenea, angajatorii au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea: şomerilor peste 45 ani, şomerilor care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, absolvenţilor din instituţii de învăţământ şi tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Dintre persoanele ocupate 1447 (33,6 %) sunt reprezentate de femei iar 2855 (66,4 %) de bărbaţi; 1136 (31,8 %) persoane sunt din mediul rural, iar 2936 (68,2 %) din mediul urban. Precizăm faptul că 826 (19,2 %) dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta mai mică de 25 ani, 900 (20,9 %) cu vârsta cuprinsă între 25 – 35 ani, 1119 (26,0 %) cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 ani, iar 1457 (33,9 %) cu vârsta peste 45 ani. Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară s-a prezentat astfel: 2742 (63,8 %) şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/ şcoală de arte şi meserii, 1266 (29,4 %) cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 294 (6,8 %) cu nivel de pregătire universitar – se mai arata in materialul comunicat prin intermediul Laurenţiei Vasilescu de la Compartimentul Analiză pietei muncii, programe de ocupare, implementare măsuri active si economie socială din AJOFM Brăila.

Angajatorii pot organiza programe de formare profesionala prin ucenicie

*Dupa incheierea contractului de ucenicie, angajatorii pot primi din bugetul asigurarilor pentru somaj sume de bani aferente, conform legii, stimularii ocuparii fortei de munca    

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Braila readuce in atentia angajatorilor prevederile Legii nr. 279/2005 actualizata, privind ucenicia la locul de munca si a Normelor metodologice  de aplicare a acesteia, reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013, actualizata, faptul ca, potrivit carora pot recurge la calificarea propriilor angajati si prin programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca. „Astfel, angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca isi pot asigura forţa de munca calificata, de calitate, potrivit cerinţelor proprii, iar persoanele interesate au posibilitatea de a obţine o calificare care sa le permita ocuparea unui loc de munca si continuarea invaţarii. Angajatorii care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, conform Legii nr. 279/2005, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 300 lei (60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare). Nu beneficiaza de prevederile mentionate angajatorii care, anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare„, precizeaza Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Braila. Monica Bratu

Ucenicia la locul de munca se adreseaza persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca; angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

Angajator este persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca. Poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata, precum si intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.

Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie se fac in conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca. Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni, in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul.

Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractual colectiv de munca aplicabil si ale regulamentelor interne, dupa caz. Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca. Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale pregateste ucenici avand in acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie. In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului, iar ucenicul are obligatia de a desfasura activitatea in conformitate cu prevederile contractului de ucenicie, sa sustina si sa promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica. Pregatirea ucenicului se finalizeaza cu un certificat de calificare profesionala a adultilor, pentru acest lucru angajatorul putand incheia un contract de prestari servicii de formare profesionala cu un furnizor autorizat, iar contravaloarea programului de formare profesionala a ucenicului ii revine angajatorului.

Locuri de muncă în UE/SEE, prin rețeaua EURES

*Anunț al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Braila * Job-uri in Austria, Bulgaria, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Republica Cehă, Slovacia, Spania şi Suedia

logo Eures        Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila – director executiv Monica Bratu – aduce la cunoştinţă persoanelor care doresc să ocupe un loc de muncă în UE/SEE faptul că, Reţeaua EURES România oferă 483 de locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană la data de 30.05.2016. Ofertele de muncă aflate pe portalul EURES România de la adresa: http://eures.anofm.ro/ provin din ţările Austria, Bulgaria, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Republica Cehă, Slovacia, Spania şi Suedia.

Aceste oferte adresate lucrătorilor români sunt: Austria – 30 posturi: ofiţer proiecte europene (1), magaziner (4), electrician (2), tâmplar (7), zidar (5), electrician (3), operator de maşini cu laser control Siemens (5), geamgiu / dulgher (3); Bulgaria – 20 posturi: operator reţea de telefonie mobilă (10), operator în industria prelucrării lemnului (10); Finlanda – 19 posturi: lucrător în metal/ sudor (1), operator CNC (4), sudor (2), dezvoltator software (2), măcelar – tranşator (10); Franţa – 1 post de lucrător în hotel; Germania – 109 posturi: factor poştal (15), mecanic industrial (1), tâmplar/ alternativ dulgher (2), demichef de rang (2), bucătar (2), personal de serviciu în domeniul hotelier (1), personal servire clienţi (1), asistent medical (10), medic asistent în microbiologie (1), şofer profesionist (2), sudor MAG (1), lăcătuş mecanic (4), educatoare (10), muncitor necalificat în galvanizare (3), instalator (6), manipulant mărfuri (1), muncitor necalificat în industria prelucrării metalelor(3), visual designer (2), dezvoltator IT (4), go backer developer (1), coordonator departament financiar (2), şofer camion (5), electrician în construcţii (15), zugrav vopsitor (1), mecanic instalaţii sanitare (11), ajutor în producţie alimentară (30); Italia – 60 posturi: 30 – asistent medical, 30 – îngrijitor persoane; Marea Britanie – 70 posturi de îngrijitor persoane; Norvegia – 30 posturi: doctorand cercetător în departamentul de informatică, în domeniul eticii organizaţionale, în comportamentul uman complex, în inteligenţă artificială, în sisteme inteligente (6), zugrav (6), montator (6), tâmplar tradiţional şi parchetar (12); Olanda – 6 posturi de muncitor necalificat în agricultură (căpşuni); Republica Cehă – 44 posturi: şofer profesionist camion (29), şlefuitor/ pilitor (15); Slovacia – 38 posturi: şofer autocamion transport internaţional (30), îngrijitor persoane/infirmier (7), inginer de calitate (1); Spania – 1 post de maseur; Suedia – 55 posturi: tinichigiu auto (10), femeie de serviciu (20), mecanic auto (10), vopsitor auto (15).

Toate informaţiile privind descrierea locului de muncă, cerinţele locului de muncă, limba străina necesara a fi cunoscuta, salariul oferit, durata contractului de muncă, modul de aplicare pentru fiecare ofertă, se pot obţine de pe portalul EURES România, la http://eures.anofm.ro/

Persoanele cu domiciliul în judeţul Brăila pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM. Brăila din municipiul Brăila, b-dul Dorobanţilor nr.603-605, parter, biroul 2, consilier EURES Mihaela – Zina Mirică, Compartiment EURES, mihaela.mirica@br.anofm, pe site-ul www.eures.anofm.ro, la telefon 0239/611386, 0239/611519, interior 114, e-mail: ajofm@br.anofm.ro.

La AJOFM Brăila, cursuri gratuite pentru şomeri

*Se pot inscrie persoane care doresc să aibă calificare de formator, operator date, cofetar, zidar, sudor electric* Cursul pentru lucrător in cultura plantelor acesta are loc in comuna Viziru

 

Agenţia Judeţean pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila anunţă deschiderea unor noi cursuri de formare profesională gratuite pentru şomeri. “În perioada următoare, şomerii aflaţi în evidenţa AJOFM Brăila se pot înscrie pentru a participa la cursuri de formare profesionala GRATUITE, în următoarele ocupaţii/meserii: formator (nivel studii: superioare); operator introducere, validare, prelucrare date (nivel studii – minim liceul, cu sau fara bacalaureat); cofetar (nivel studii – minim 5 clase); zidar, pietrar, tencuitor (nivel studii – minim 5 clase); sudor electric (nivel studii – minim 5 clase); lucrător in cultura plantelor (nivel studii – minim 4 clase), cursul se va organiza in localitatea Viziru cu someri care au domiciliul in raza comunei). Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/ biletele de transport”, precizează Monica Bratu (fotoMonica Bratu, dir AJOFM) – director executiv AJOFM Brăila.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  AJOFM Brăila (B-dul Dorobanţilor, nr.603-605), la Centrul de Formare Profesională al agenţiei din str. Sergent Tătaru nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.

                                   * * *

          Şomer înregistrat este persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile menţionate anterior şi care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă. Şomer este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizeaza, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimularii ocupării forţei de muncă, în vigoare (500 lei); d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar gasi un loc de muncă.

               Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în evidenţa agenţiei în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesionala, ş.a., se vor prezenta la sediul AJOFM Brăila din B-dul Dorobanţilor 603-605, parter, modulele 2 sau 3, cu următoarele documente: a) actul de identitate; b) actele de studii şi de calificare; c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; d) adeverinţa medicală din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale. În cazul neîncadrării în muncă cererea în vederea medierii trebuie reînnoită la 6 luni.

Situaţia şomajului la Brăila: 7,02 la sută la finele lui martie 2016

*Mai multi bărbaţi (peste 1300, respectiv 65,7 %) din numărul total de şomeri si, majoritar, cu puţină pregătire şcolară

 

În primul trimestru al anului 2016 în urma activităţilor desfăşurate de Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă (AJOFM) Brăila, au fost ocupate 2063 persoane aflate în evidenţa agenţiei. Solicitanţii de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; prime de încadrare pentru angajarea absolvenţilor. De asemenea, angajatorii au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea: şomerilor peste 45 ani, şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, absolvenţilor din instituţii de învăţământ şi tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Dintre persoanele ocupate 708 (34,3 %) sunt femei, iar 1355 (65,7 %) bărbaţi; 604 (29,3 %) persoane sunt din mediul rural, iar 1459 (70,7 %) din mediul urban; 417 (20,2 %) dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta mai mică de 25 ani, 431 (20,9 %) cu vârste 25 – 35 ani, 547 (26,5 %) cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 ani, iar 668 (32,4 %) cu vârsta peste 45 ani. Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară s-a prezentat astfel: 1303 (63,2 %) şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 610 (29,5 %) cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 150 (7,3 %) cu nivel de pregătire universitar.

La 31 martie 2016, în evidenţele AJOFM Brăila se aflau înregistraţi 9069 şomeri, din care, femei 3261 (36,0 %), iar bărbaţi 5808 (64,0 %); şomeri indemnizaţi 1552 (17,1 %) şi 7517 (82,9 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 6519 (71,9 %) şi 2550 (28,1 %) din mediul urban. Structura acestora pe niveluri de pregătire s-a prezentat, astfel: 7848 (86,5 %) sunt şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 888 (9,8%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 333 (3,7 %) cu nivel de instruire universitar.

monica-bratu       „În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 31 martie 2016, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că: 2773 persoane au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (30,6%), 1963 persoane au vârsta între 30-39 ani (21,6%), 1727 persoane au vârsta peste 55 ani (19,0%), 985 persoane au vârsta sub 25 ani (10,9 %), 968 persoane au vârsta între 50-55 ani (10,7%) şi 653 persoane au vârsta între 25-29 ani (7,2 %). Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Brăila, la 31.03.2016, a fost de 7,02 %, cu 0,07 puncte procentuale mai scazuta decât cea înregistrată la finele lunii anterioare”, mai precizează Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM.

Locuri de munca disponibile in tari europene, prin reteaua EURES

*Cei interesati se pot adresa birourilor de specialitate din Agentiile Judetene pentru Ocupare * De aceasta data, sunt peste 280 de joburi in Germania, Suedia, Republica Ceha, Marea Britanie, Belgia, Norvegia, Slovacia,Olanda, Irlanda si Spania 

 

logo Eures       Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  (AJOFM) Brăila aduce la cunoştinţă persoanelor care doresc să ocupe un loc de muncă în UE/Spatiul Economic European faptul că prin intermediul reţelei EURES sunt 282 locuri de muncă vacante puse la dispoziţie de angajatorii din Germania, Suedia, Republica Ceha, Marea Britanie, Belgia, Norvegia, Slovacia,Olanda, Irlanda si Spania.

Persoanele cu domiciliul în judeţul Brăila pot obţine informaţii suplimentare la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din municipiul Brăila, bulevardul Dorobanţilor nr.603-605, parter, biroul 2, consilier EURES Mihaela Zina Mirică – Compartiment EURES, la telefon 0239/611386, 0239/611519, interior 114, e-mail: ajofm@br.anofm.ro, mihaela.mirica@br.anofm şi pe site-ul www.eures.anofm.ro„, precizează Monica Bratu = director executiv AJOFM Brăila.

Lista ofertei arata astfel:

Germania – 43 locuri de munca: Factor Postal (15) termen limita pentru aplicare 30.06.2016; Inginer sisitem navigatie satelit Galileo (1) termen limita pentru aplicare 10.05.2016; Inginer electrician (8) termen limita pentru aplicare 30.04.2016; Ergoterapeut (2) termen limita de aplicare aprilie.2016; Inginer calitate  (1) termen limita de aplicare 30.04.2016; Dezvoltator software (1) termen limita de aplicare 30.04.2016; Inginer mecanic (8) termen limita de aplicare 10.05.2016; Tamplar /dulgher (1) termen limita de aplicare 14.06.2016; Mecanic industrial (1) termen limita de aplicare 14.06.2016; Modelator specialist Maya /3D Studio Max 3D (1) termen limita de aplicare 10.05.2016

Suedia – 55 locuri de munca: Femeie de serviciu (20) cunostinte de limba engleza nivel mediu, termen limita pentru aplicare 01.07.2016; Mecanic auto (10) cunostinte de limba engleza nivel mediu, termen limita pentru aplicare 01.07.2016; Vopsitor auto (15) cunostinte de limba engleza nivel mediu, termen limita pentru aplicare 01.07.2016; Tinichigiu auto (10) cunostinte de limba engleza nivel mediu, termen limita pentru aplicare 01.07.2016

Republica Ceha –  24 locuri de munca: Slefuitor Pilitor (5) termen limita pentru aplicare 01.05.2016; Sofer profesionist camion (19) termen limita pentru aplicare 31.05.2016

Marea Britanie – 110  locuri de munca: Bucatar (50) termen limita pentru aplicare 01.05.2016; Ingrijire persoane (60) termen limita de aplicare 30.06.2016

Belgia – 1 loc: Baby sitter – termen limita pentru aplicare 28.04.2016

Norvegia – 3 locuri: Miner extractie diamante (1 post) termen limita pentru aplicare 30.04.2016; Doctorand si postdoctorand departament date mobile (2) – termen limita pentru aplicare 01.05.2016

Slovacia – 37 locuri de munca: Sofer autocamion transport international (30) termen limita pentru aplicare 31.12.2016; Ingrijire persoane (7) termen limita pentru aplicare 31.12.2016

Olanda – 3  locuri: Dulgheri – termen limita pentru aplicare 01.05.2016

Irlanda – 5 locuri: Ciontolitor transator carne, termen limita pentru aplicare 30.04.2016

Spania – 1 loc: Maseur – cunostinte de limba germana/spaniola/engleza, termen limita pentru aplicare 31.01.2017

La Brăila, Bursa locurilor de muncă sub egida “Zilele europene ale angajatorilor“

*In 14 aprilie 2016, cu participarea a peste 60 de angajatori, oferind in jurul a 500 locuri de munca * Interesati au fost cam 900 de braileni, inclusiv liceeni

 

Un eveniment Bursa generală a locurilor de muncă a avut loc la Brăila joi, 14 aprilie 2016, actiune organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila sub egida “Zilele europene ale angajatorilor“. Evenimentul s-a derulat in municipiul Braila la Sala Polivalenta „Danubius” (foto), in orasul Faurei la Casa de Cultura, in orasul Insuratei la Casa de Cultura. sala polivalenta braila

monica-bratu     „AJOFM Braila a contactat peste 1200 angajatori, dintre acestia 62 au participat la bursa cu 574 locuri de munca vacante, in mai multe domenii de activitate: fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule, fabricarea articolelor de imbracaminte, fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii, fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, fabricarea de motoare si turbine, industrie alimentara, constructii, industrie metalurgica, hoteluri si restaurante, activitati de protectie si garda, activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, constructia de nave si structuri plutitoare, activitati de consultanta in tehnologia informatiei, repararea si intretinerea navelor si barcilor, comert, cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, activitati de servicii anexe transporturilor pe apa, activitati generale de curatenie a cladirilor, coafura si alte activitati de infrumusetare, activitati juridice si de contabilitate, activitati ale agentiilor de publicitate, alte activitati„, subliniaza Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Brăila intr-un comunicat transmis de Laureantia Vasilescu de la Compartimentul Analiza pietei muncii, programe de ocupare, implementare masuri active si economie sociala al agentiei.

La sala “Danubius” au participat 45 angajatori cu 455 locuri de munca vacante, in urmatoarele ocupatii: formator, maistru instructor, sef departament dezvoltare, manager productie, inginer mecanic, proiectant inginer mecanic, inginer prelucrari metalurgice, expert in securitate si sanatate in munca, programator, manager al sistemelor de management al calitatii, confectioner cablaje auto, agent comercial, confectioner asamblor articole din textile, agent de vanzari, tehnician CATV, lacatus constructii metalice si navale, polizator, sudor, ambalator manual, ingrijitor cladiri, manipulant marfuri, servant pompier, agent de securitate, strungar la masini de alezat, electrician intretinere si reparatii, cofetar, patiser, croitor confectioner imbracaminte dupa comanda, operator confectioner industrial imbracaminte, menajera, vanzator, coafor, cosmetician, laminator, spalator vehicule, frizer, manichiurist, zugrav, tubulator naval, capitan fluvial, manager al sistemelor de management al calitatii, ajutor ospatar, montator pereti si plafoane din ghips-carton, controlor calitate, macaragiu portuar, marinar, tehnician normare, salarizare, organizare, inspector resurse umane, agent reclama publicitara, tehnician echipamente de calcul si retele, operator introducere, validare si prelucrare date, lucrator comercial, cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, zidar rosar – tencuitor, lacatus mecanic de intretinere si reparatii universal, frezor universal, strungar universal, mecanic utilaj, motorist, timonier fluvial, muncitor necalificat. La “Bursa generala a locurilor de munca” de la Punctul de Lucru Faurei, au participat 12 angajatori cu 47 locuri de munca (muncitor necalificat in agricultura, mecanic agricol, tractorist, manipulant marfa, gradinar, sofer de autoturisme si camionete, muncitor necalificat in constructii, barman, muncitor necalificat in confectii, confectioner asamblor articole din textile, agent de securitate). La “Bursa generala a locurilor de munca” organizata de Punctul de Lucru Insuratei au participat 5 angajatori cu 72 locuri de munca vacante (muncitor necalificat in agricultura, mecanic agricol, manipulant marfa, strungar universal, paznic, lacatus mechanic, confectioner cablaje auto).

Au  fost prezenti la bursa aproximativ 900 solicitanti de loc de munca (715 in municipiul Braila, 96 in orasul Faurei, 84 in orasul Insuratei), 600 fiind selectati in vederea incadrarii. Persoanele participante au primit brosuri realizate in proiectul ”Fii activ la orice varsta!” (detalii la https://brailachirei.wordpress.com/2015/11/12/proiectul-european-fii-activ-la-orice-varsta-final-la-ajofm-braila/), implementat de ANOFM („Cum sa iti dezvolti spiritual antreprenorial”, „Cum sa depasesti momentul pierderii locului de munca”, “Cum sa realizam un bun CV”, „Cum sa alegem anunturile de angajare”, “Cum sa alegi ce cursuri de formare profesionala sa urmezi”, “Cum sa pregatim interviul de angajare”, “Cum sa redactam o scrisoare de intentie”, „Cum sa ne identificam abilitatile si calitatile”, „Cum sa profiti de beneficiile unei diploma de formare profesionala”, „Cum sa depasesti momentul pierderii locului de munca”), precum si alte materiale informative privind serviciile oferite de AJOFM.

* * *

Evenimentele au loc ca urmare a inițiativei Rețelei Serviciilor Publice de Ocupare (SPO) din Uniunea Europeană care organizează, în perioada 4 – 15 aprilie 2016, evenimente adresate în special angajatorilor, sub egida “European Employers’ Days”. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între Serviciile Publice de Ocupare și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă. Această inițiativă a SPO va sublinia importanța angajatorilor ca fiind unul dintre cele mai relevante grupuri țintă, fiecare stat membru concentrându-se asupra nevoilor specifice pieței muncii.

Locuri de munca disponibile la Braila

*Lista pusa la dispozitie de AJOFM Braila, valabile la 9 martie 2016

Agentia Judeteana de Ocupare si Formare in munca (AJOFM) Braila anunta locurile de munca disponibile – si transmise de angajatori la agentie – in municipiul si judetul Braila. Lista (cu detalii in locuri vacante 09.03 presa – click pe document in format DOCX) transmisa de echipa AJOFM Braila (Monica Bratu – director executiv, Simona Ely Chiobas – director adjunct, Cezaria Gabriela Stan – sef Agentie locala, Sofita Danciu – consilier) este urmatoarea:

sediul AJOFM Braila        Tamplar universal la Colegiul Economic „Ion Ghica” Braila cu vechime 10 ani (termen limita depunere dosare: 10.03.2016; concurs in 06.04.2016), auditor intern cu vechime min. 5 ani, consilier juridic cu vechime min. 3 ani, administrator cu vechime min. 4 ani si referent cu vechjime min, 15 ani – toate 4 posturi la Consiliul Local Municipal braila  – Centrul de Asistenta Paleativa „Sfanta Maria” Braila (termen limita depunere dosare: 24.03.2016; concurs 04.04.2016), educatoare/ institutor/ profesor inv. prescolar la Gradinita PP nr. 7 din Braila, fochist pt. cazane mici de abur la Gradinita „Ion Creanga” Insuratei (termen limita depunere dosare: 10.03.2016; concurs in 22.03.2016), inspector de specialitate in administratia publica –  grad profesional asistent la Primaria Braila, vechime un an (t ermen limita depunere dosare: 14.03.2016; concurs in 22.03.2016), inspector de specialitate in administratia publica –  grad profesional superior la Primaria Braila, vechime 9 ani (termen limita depunere dosare: 23.03.2016; concurs in 06.04.2016), sofer autocamion/masina de mare tonaj la Primaria Insuratei (termen limita depunere dosare: 16.03.2016; concurs in 23.03.2016), inginer mecanic vechime 3 ani la RA Administratia Zonei Libere Braila (Termen limita depunere dosare: 16.03.2016; concurs in 23.03.2016), femeie de serviciu la Scoala Chiscani (termen limita depunere dosare: 22.03.2016; concurs in 12.04.2016), fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune la Scoala „Petre Carp” Tufesti (termen limita depunere dosare: 23.03.2016; concurs in 30.03.2016), fochist pentru cazane mici cu abur la Scoala Tichilesti (termen limita depunere dosare: 18.03.2016; concurs in 28.03.2016), agent securitate, agent vanzari, bucatar, coafor, confectioner asamblor articole din textile, confectioner cablaje autor, croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda, frezor universal, frigotehnist, inginer mecanic, ingrijitor animale, ospatar (chelner), paznic, pizzar, proiectant inginer mecanic, servant pompier, sofer autoturisme si camionete, strungar universal, sudor manual cu arc electric, tamplar universal, tehnician echipamente de calcul si retele, tractorist, vanzator, vopsitor lemn.

Persoanele neinregistrate in evidenta AJOFM Braila si care solicita un loc de munca se vor prezenta la sediul agentiei (Braila, Bulevardul Dorobantilor nr. 603 – 605 (foto sus), la sediul Agentiei locale (str. Sergent Tataru nr. 2, corp B), puncte de lucuru Faurei, Insuratei cu urmatoarele documente: act de identitate – original si copie,  acte de studii si calificare – original si copie, carnetul de munca, daca este cazul, adeverinta medicala, cu mentiunea „apt pentru munca” sau „clinic sanatos”, cu eventuale restrictii  medicale.

Angajatorii care isi au sediul, respectiv domiciliul in judetul Braila au obligatia sa comunice toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Nerespectarea acestei prevederi legale constituie contraventie si conduce la aplicarea unor amenzi intre 3 000 lei (RON) si 5 000 lei (RON).

Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate potrivit legii, in termen de o zi de la data ocuparii acestora, in conditiile legii. In cazul necomunicarii angajatorul se sanctioneaza cu amenda de la 3 000 lei la 5 000 lei. Neutilizarea C.O.R. (Codul Ocupatiilor din Romania) constituie contraventie si conduce la aplicarea unor amenzi intre 3 000 lei (RON) si 5000 lei (RON).

Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia sunt inregistrati. Neindeplinirea acestei obligatii legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5 000 lei (RON) la 10 000 lei (RON).

Mai aproape de un loc de munca: servicii gratuite prin AJOFM

*Informare si consiliere, mediere, formare, acordarea de prime de instalare sau incadrare etc * Beneficiarii sunt someri, absolventi, persoane aflate in cautarea unui loc de munca si care se inscriu in baza de date a AJOFM 

 

AJOFM Braila             În vederea creşterii şanselor de ocupare, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot accesa, gratuit, serviciile oferite de Agentia Judetena de Ocupare si Formare in Munca Brăila. „Pentru a beneficia de aceste servicii solicitanţii de loc de muncă, care nu îndeplinesc condiţiile pentru stabilirea dreptului la indemnizatia de şomaj, se vor înregistra în evidenţa agenţiei, la sediul AJOFM Brăila (modulele 2 şi 3) din municipiul Brăila b-dul Dorobanţilor, nr.603-605, parter, sau la Punctele de Lucru Făurei cu sediul în oraşul Făurei, str. Republicii, nr.36, tel./fax 0239/661749, respectiv Însuraţei cu sediul în oraşul Însurăţei, Şos. Brăilei, nr.18, tel./fax 0239/660574, unde vor prezenta următoarele documente: actul de identitate; actele de studii şi de calificare; carnetul de muncă şi/sau alte documente care dovedesc experienţa în muncă (în cazul persoanelor provenite din muncă); adeverinţă medicala, din care sa rezulte că este aptă de munca sau are, eventual, restricţii medicale. În cazul neîncadrării în muncă cererea în vederea medierii trebuie reînnoita la 6 luni„, precizează Monica Bratu – director executiv AJOFM Brăila.

Principalele servicii oferite de AJOFM Brăila: Informare şi consiliere (furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale; dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine în vederea luării de decizii privind propria carieră; instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de munca); Medierea muncii (măsura activă prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu); Formare profesională (se ofera programe de formare profesională pentru creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale solicitanţilor de loc de muncă, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării lor pe piaţa muncii).

Cheltuielile sunt suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM, pot beneficia, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cerere, în cazul în care se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni, de următoarele măsuri de stimulare:

Completarea veniturilor salariale – persoanele care primesc indemnizaţie de şomaj, provenite din muncă, pot solicita acordarea unei sume, neimpozabile, reprezentand 30 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, care se acordă lunar, de  la data angajării până la sfârşitul perioadei pentru care solicitanţii erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţie de şomaj, în condiţiile în care se angajează, pentru program normal de lucru, pe o perioadă mai mare de 12 luni, dacă solicitarea se inregistreaza in termen de maxim 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării.

Nu beneficiază de completarea veniturilor salariale persoanele care se încadrează la angajatori cu care au avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.

Stimularea mobilităţii forţei de muncă se realizeaza prin  prima de instalare, neimpozabilă, egală cu 3500 lei (de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data instalării), se acordă, la cerere, persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează în muncă, pentru o perioada  de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul. Pot beneficia de primă de instalare, la cerere, şi şomerii de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj. De asemenea, o altă formă de stimulare a mobilitatii forţei de muncă este prima de încadrare, neimpozabilă, egală cu 1000 lei (de două ori valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data acordării), se acordă, la cerere, persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează în muncă, pentru o perioadă  de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil. Pot beneficia de prima de încadrare, la cerere, şi somerii de lunga durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Şomer de lungă durată este persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă mai mare de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani si până la împlinirea vârstei de 25 de ani. Nu beneficiază de prime de mobilitate: a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate; b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; c) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată pentru angajare pe durată determinată de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj înceteaza (durata contractului a devenit mai mare de 12 luni); d) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii; e) absolvenţii institutiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o prima de încadrare egală cu 500 lei (valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării). Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Nu beneficiază de drepturile prevazute anterior: a) absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu; b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; c) absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ; d) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă; e) absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează.