CLM Braila, sedinta extraordinara

* Miercuri, 15 iulie 2015, de la ora 10.00

Consilierii municipali brăileni sunt aşteptaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal din data de 15 iulie 2015, la sala Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” SA. Reuniunea incepe la ora 10.00 (Hm! Concomitent cu şedinţa extraordinară a CJ!)

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea cu poziţia nr.148 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, prin atestarea la domeniul public  a terenului în suprafaţă de 940,00 mp, situat în Brăila, Str. Plevna nr. 2; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. nr. 131/29.04.2015, referitoare la <Alocarea sumei de 500,00 mii lei, din bugetul local pe anul 2015, în vederea susţinerii Concursului Internaţional de Canto ”Hariclea Darclée”> (N.red. Competitia are loc in perioada 28 iulie – 9 august 2015 in teatrul dramatic)afis darclee 2015

  3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (evaluare națională/ bacalaureat) în anul școlar 2014 – 2015; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Acordarea Diplomei de excelenţă pentru rezultatele excepţionale obţinute la examenele de bacalaureat şi evaluare naţională în anul şcolar 2014 – 2015; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.4 la H.C.L.M. nr. 160/29.06.2015, Cap. 67.02, art.71, alin.(1), prin modificarea denumirii obiectivului de investiţii din „Achiziţie ponton şi pompă în vederea udării spaţiilor verzi” în „Amenajare punct de alimentare cu apă din Dunăre a sistemului de irigat din Parcul Monument şi reabilitare conductă de aducţiune aferentă”.                                                                            

Sedinta CLM Braila, august 2013

* Convocarea consilierilor este pentru data de 30       

  100_8297    Sedinta  ordinara (foto din arhiva revistei de cultura si informatie „Braila Chirei” de o sedinta CLM anterioara) a Consiliului Local Municipal (CLM) Braila aferenta lunii in curs este programata pentru 30 august 2013, in sala de sedinte a Companiei de Utilităţi Publice „Dunarea” SA. de la ora 1000.  

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2013;  2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila cu Judeţul Brăila şi Comuna Chiscani în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Lacu Sărat; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru si Pavel”; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila;  5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Transformarea unor posturi din statul de funcţii al Centrului de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria” Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, asistenţilor personali şi însoţitorilor acestora; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în municipiul Brăila pentru anul şcolar 2013 2014; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 98/29.03.2013 referitoare la „Aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Brăila, asupra clădirilor şi terenurilor aferente, ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Brăila, în care acestea funcţionează”; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila de schimbare a destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Brăila din spaţii de învăţământ în spaţii cu altă destinaţie; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 166/29.04.2013, privind „Aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiul de fezabilitate (inclusiv analiza cost – beneficiu), studiu geotehnic, studiu topografic a proiectului “Centru de Informare şi Promovare Turistică din municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind:  Modificarea H.C.L.M. nr. 177/26.05.2011 referitoare la <Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafaţă de 978,00 mp, situat în Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 23-25, solicitantei, Parohia „Sf. Spiridon Vechi” >; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 24 mp, teren ce aparţine domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Şcolilor lângă blocul M1, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 47 mp, teren ce aparţine domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua de Centură c/c Calea Călăraşilor, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 623,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua Baldovineşti nr. 14 D, în vederea realizării unui obiectiv economic; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a două terenuri în suprafaţă de 478,00 mp, fiecare, terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, situate în Brăila, str. Malul Dunării nr. 19, lot 1, NCP 78779 şi lot 2, NCP 78780, în vederea realizării unor obiective economice; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul  municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 90,2o m aparţinând  domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 380,20 mp, situat în Brăila, str. Nicopole nr. 32, NCP 71042, solicitanţilor BOGHINĂ CRISTIAN-IONUŢ şi BOGHINĂ FLORENTINA-OANA, teren pe care este amplasată construcţia C2, proprietatea acestora; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 134,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, B—dul Panait Istrati nr.27, NCP 82859, solicitanţilor BURLACU IONEL şi BURLACU DUMITRA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 448,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Codrului nr. 47B, NCP 82776, solicitanţilor CHIRICĂ PETRICA şi CHIRICĂ COSTACHE, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 258,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 11, NCP 77512, solicitanţilor LAZUR PETRICĂ şi LAZUR VIORICA, teren pe care este edificată construcția C1, proprietatea acestora; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 590,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Rahova nr.260, NCP 82219, solicitanţilor PĂUN MIHALACHE şi PĂUN RODICA, PARASCHIV LUCIA şi PARASCHIV LEONARD, MARICA VICTOR şi MARICA MARIOARA, CÎRLUGEA ELIODOR şi CÎRLUGEA MARIA, VASILESCU EUGENIA şi VASILESCU IULIAN, CIUCLARU ANTON şi CIUCLARU GEORGETA, CIORĂSCU CONSTANTIN şi CIORĂSCU EMILIA şi MATACHE NICU, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6 şi C7, proprietatea acestora; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 45,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 379,00 mp, situat în Brăila, str. Rahovei nr. 316, NCP 5751, solicitantei PLOPEANU RODICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea acesteia; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 138,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 14 bis — lot 1, NCP 83291, solicitanţilor SARARU ŞTEFAN şi SARARU VERONICA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 47,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 182,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoş nr. 4A, NCP 81085, solicitantului ŞTEFAN DANIEL-TUDOREL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 391,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 14 bis, NCP 81656, solicitanţilor VRÎNCEANU MARIA şi VRÎNCEANU MARIN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea de denumiri unor căi de acces – proprietate publică, la loturile individuale destinate construcţiei de locuinţe, situate în municipiul Brăila, cvartal 24, parcela A 232/1, lot 64; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brǎila; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2013; 29) Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2013; 30) Informare privind ducerea la îndeplinire a H.C.L.M. Brǎila nr. 179/17.05.2013 referitoare la „Includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului  Brăila,  a  unor  mijloace  fixe  preluate  de  la  Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, conform  proceselor verbale de predare – preluare nr. 17898/1632085/17.04.2013 şi nr.17899/1632086/17.04.2013 şi darea acestora în administrare Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brăila; 31) Informare privind: Recalcularea chiriei pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, ai căror titulari de contract de închiriere au împlinit vârsta de 35 de ani, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998, aprobate prin H.G.R. nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 32)  D i v e r s e.

Primar,,

Aurel Gabriel Simionescu

Sedinta CLM, august 2012

Pe 31 august 2012 este programata sedinta Consiliului Local Municipal (CLM) aferenta lunii in curs.  Consilierii locali sunt convocati la sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea’, de la ora 9.00. Bineinteles ca sedinta va fi prezidata de unul dintre consilieri, conform regulamentului, in prezenta primarului Aurel Gabriel Simionescu si cei doi viceprimari – Doinita Ciocan si Alexandru Danaila Zaharia.

Ordinea de zi propusa pentru reuniunea CLM este urmatoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului MIHAI CRISTIAN – DĂNUŢ, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit.a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local pentru Domnul CIŞMAŞ GIGEL, membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Brăila;  3) Depunerea jurământului de către Domnul consilier CIŞMAŞ GIGEL; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.157/02.07.2012 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Mangiurea Silviu, Negoiţă Daniel, Alexandru Ionel şi Iancu Vasile privind: Aprobarea cadrului normativ local necesar delegării gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în Municipiul Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, pe anul 2012;  7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reorganizarea Centrului de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria” şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului şi modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ADMINISTRARE A CREŞELOR BRĂILA; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 10/30.01.2012 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2012 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de domnul consilier local municipal Mitrofan Daniel privind: Sprijinirea asociaţiilor de proprietari şi a proprietarilor de locuinţe, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe şi a locuinţelor individuale, prin finanţarea din bugetul local a cuantumului de 30% din valoarea prevăzută în devizul general, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr. 9, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor
Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind imobilul Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Solicitarea de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a suprafeţei de teren 16222 mp, aflată în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, situată pe Faleza Dunării, între prelungirea Str. Griviţa şi punctul de trecere bac al IAS – IMB; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 161,00 mp, aparţinând domeniului privat alMunicipiului Brăila, situat în Brăila, Bulevardul Dorobanţilor nr. 662 A, în vederea construirii unei locuinţe; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 681,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor nr.99A, în vederea realizării unui obiectiv economic; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a terenului în suprafaţă de 12,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor, lângă blocul C1, magazinul alimentar şi chioşcul de ziare, în vederea amplasării unui modul comercial; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 565,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoş nr. 15E, solicitanţilor BURICEA
SPIRU şi BURICEA FLORICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 501,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ioan Slavici nr. 140, solicitanţilor GOLOGĂNEANU EUGENIU şi GOLOGĂNEANU IOANA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 8 – 8A, etaj 1, SINDICATULUI LIBER AL PENSIONARILOR DIN BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii;  21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cererii dlui. MIRCEA MARIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 425/28.09.2004 referitoare la ”Aprobarea cererii d-lui VRÂNCEANU MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Grădinarilor nr.52B, în suprafaţă de 235,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.”; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.383/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei.DUMITRIU COSIMA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 125, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe, proprietate personală”; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la <Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr.3 „Spiru Haret” Brăila a sălii de sport, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila>, pentru anul şcolar 2012 — 2013; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr.10 „Anton Dumitriu” Brăila, în administrarea Colegiului Economic „Ion Ghica” Brăila a imobilului situat în
Brăila, str. Griviţa nr.230; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Grupului Şcolar „Grigore Moisil” Brăila, în administrarea Liceului de Artă „Haricleea Darclee” Brăila a imobilului situat în Brăila, str. Panait Istrati nr.34; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea reţelei şcolare de învăţământ din Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2012 — 2013; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila; 29) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, ai Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila şi a membrilor supleanţi pentru a face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002; 30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale; 31) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art.3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/ 30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”; 32) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art. 4 din H.C.L.M. Brăila nr 49/28.02.2006 referitoare la «Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila la HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, structură sportivă autorizată de MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI»;  33) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2012; 34) D i v e r s e.

Consiliul Local Municipal în şedinţa ordinară, iunie 2011

      Luni, 27 iunie 2011, în sala de şedinţe de la Compania de Utilităţi „Dunărea” SA are loc începând cu ora 10.00 şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. Consilierii au de aprobat şi dezbătut subiecte de interes general, comunitar şi instituţional, dar şi câteva puncte care vizează strict persoane.

      Ordinea de zi este cea din acest document Proiect ordine zi CLM din 27 iunie 2011

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila

Consilierii municipali brăileni s-au reunit în cabinetul primarului Aurel Gabriel Simionescu, dimineaţa de miercuri – 4 mai 2011, în şedinţă extraordinară pentru a discuta câteva subiecte, conform proiectului ordinii de zi următoare:

1. Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind reconstituirea Comisiei Speciale pentru reactualizarea domeniului public al municipiului Brăila;
2. Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Necula Nicuşor, Boşneag Sorin Eugen, Broască Vasile, Mitrofan Daniel şi Coadă Alexandru privind aprobarea programului de restructurare şi reorganizare al SC BRAICAR SA Brăila;
3. Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii temporare, a unor amplasamente aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situate pe Faleza Dunării, Parc Monument şi Grădina Publică, pentru realizarea unor terase de alimentaţie publică;
4. Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 120,51 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Roşiori nr. 202;
5. Informare privind punctul de vedere al autorităţii locale în legătură cu adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila nr. 3437/ 15.04.2011, referitoare la H.C.L.M. Brăila nr. 117/ 30.03.2011.

Chirie mică pentru proprietarul Cloşcă în Piaţa Concordia

A fost adăugat şi alt subiect pe ordinea de zi, şi anume rezolvarea solicitării de închiriere a spaţiilor adiancente zonei de vânzare legume şi fructe – zona cu tarabe – din Piaţa Concordia către Cloşcă Simion şi Nina, proprietarii (după ce au preluat/ achizionat de la cei trei cetăţeni care l-au solicitat în baza actelor de proprietate, terenul fiindu-le confiscat de regimul comunist) actuali ai terenul în suprafaţă de 1.000 metri pătraţi. După discuţii despre preţul la care să se realizeze închirierea – 600 lei pe lună sau 1.800 pe lună, după cum au fost propuneri în Comisia de mediere – plenul CLM a votat cu majoritate prima variantă, cu amendamentul că actualul contract de închiriere va fi valabil dor până la fienle lui decembrie 2011, urmând să fie renegociat după ce vor fi rezolvate în Piaţa Concordia şi alte probleme de proprietate, modenizare etc.
Despre acest subiect s-a scris în fel şi chip în presa locală, părerile fiind împărţite. Unii afirmă că s-a făcut o mare prostie, lăsând să se ajungă în situaţia actuală, când terenul aferent pieţei de legume–fructe este deţinut de un proprietar particular care câştigă enorm în dauna primăriei care pierde o sursă importantă de câştig pentru bugetul local. Calculând, în medie, cei aproximativ 1.500 lei pe care îi plătesc producătorii (sau, în fine, cei care au închiriat tarabe… unii nu sunt nici dacă stai în cap producători, şi ştie toată lumea acest lucru, chir dacă au făcut rost de hârtiile acoperitoare…) pentru fiecare tarabă lunar, se adună o sumă deloc neglijabilă, bani pentru care proprietarul nu face mare lucru, modernizările fiind deja relizate de primărie.
Alţii, în schimb, sunt de părere că aşa trebuie să fie în economia de piaţă, particularul să deţină controlul, iar zona administrativă să ofere cadrul legislativ necesar şi să efectueze controlul. Oricum ar fi situaţia, cei care vând la tarabe în Concordia nu au a se plânge, mai ales că particularul Cloşcă i-a lăsat să-şi facă treaba fără să-i streseze prea mult şi fără să impună creşteri de preţ la chiria tarabelor. Faptul că preţurile sunt ceva mai mari decât la Piaţa Mare, spre exemplu, nu este nici el un impediment, zona fiind dintotdeauna peste cea menţionată ori peste cea de la Piaţa Săracă, clienţii ştiu bine aceste aspecte şi nu s-au plâns.

Terasele de vară, cu licitaţie prin strigare pentru 3 luni

În ceea ce priveşte închirierea spaţiilor temporare destinate terasaeor de alimentaţie publică pe perioada sezonului estival, în zone precum Parcul Monument, Faleză ş.a.m.d. au fost discuţii referitoare la anumite condiţii pe care să le îndeplinească firmele solicitante: cei care au avut acolo spaţii şi nu le-au amenajat corespunzător în trecut să nu mai primească acest drept şi, în plus, să fie verificări ceva mai severe la aceste firme ca să nu se uite că ele sunt în serviciul cetăţeanului, având multiple obligaţii în acest sens. Mai mult, consilierul liberal Vasile Varga a propus ca anul viitor să fie realizate mai repede pregătirile pentru anotimpul estival, deoarece în luna mai a.c. terasele ar fi putut fi deja în funcţiune.

Cei interesaţi au întreaga bază informativă, inclusiv amplasamentele şi schiţa lor, la Mircea Fudulaiche – secretarul primăriei municipiului Brăila. Licitaţia va porni de la 1,00 lei/ metrul pătrat pe zi. Închirierea este prevăzută pentru o perrioadă de 3 luni cu posibilitatea de prelungire la încă 30 zile, cu acordul părţilor, la cererea agenţilor economici care închiriază.
Caietul de sarcini se achiziţionează cu suma de 100 lei. Licitaţia se va organiza în perioada 25 – 27 mai 2011. Chiriaşul are, între altele, obligaţia să edifice terasa la dimensiunile şi cu materialele prevăzute de documentaţia aprobată de arhitectul şef al municipiului.

Şedinţa Consiliului Local Municipal Brăila – aprilie 2011

Membrii Consiliului Local Municipal, în frunte cu primarul Aurel Gabriel Simionescu şi viceprimarii Doiniţa Ciocan, Alexandru Dănăilă, se reunesc în data de 20 aprilie 2011 în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află subiecte curente din agenda de interes, aşa cum, se poate observa din proiectul anexat aici Ordine zi CLM din 20 APRILIE 2011

Şedinţa este programată pentru ora 10.00, la sala de conferinţe a Companiei de Utilităţi „Dunărea”.

Şedinţa Consiliului Local Municipal Brăila

Miercuri, 30 martie 2011, este programată şedinţa Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila. Pe lista proiectelor propuse a se afla în atenţia şi dezbaterea consilierilor locali se află şi subiect referitoare la buget, Poliţia Locală, dar şi concesionări, comisii etc.

Ordinea de zi o aveţi intergal aici PROIECT ORDINE DE ZI sedinta ordinara din 30.03.2011

Şedinţa ordinară a CLM va avea loc, de la ora 10.00, la sala de protocol a Companiei de Utilităţi „Dunărea”.

Şedinţa Consiliului Local Municiplal Brăila

Luni, 20 decembrie, de la ora 10.00 are loc şedinţa ordinară aferentă lunii în curs a Consiliului Local Municipal.

Pe ordinea de zi – pe care o puteţi consulta aici CLM 20 dec 2010 PROIECT ORDINE DE ZI ORDINARA – se află subiecte de interes comunitar, dar şi proiecte care interesează persoane solicitante de teren, autorizaţii.

Şedinţa ordinară – luna august – a Consiliului Local Municipal Brăila

        Marţi, 31 august, de la ora 10.00 are loc şedinţa ordinară aferentă lunii august a Consiliului Local Municipal Brăila. Întrunirea consilierilor municipali, a primarului şi viceprimarilor are loc în sala de şedinţe a Companiei de utilităţi „Dunărea”.

        Ordinea de zi propusă pentru şedinţă este următoarea:

1). Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, constituit în afara bugetului local, pe anul 2010.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de Viceprimarul Municipiului Brăila, d–nul Ionel Stănel Necula, precum şi de consilierii locali municipali membrii în AGA a S.C. CET S.A. Brăila, respectiv domnii Mangiurea Silviu, Potec Grigore, Negoiţă Daniel, Popa Petrică Costel şi Berilă Nelu, privind: Aprobarea Studiului pentru evaluarea potenţialului local al resurselor energetice şi a oportunităţii atragerii unei investiţii pentru finanţarea, construcţia şi exploatarea unei surse noi pentru producerea energiei termice în Municipiul Brăila, precum şi modernizarea sistemului de transport şi distribuţie.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

4). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr.4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 30.07.2010.

5). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Brăila – cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi”, a bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a clarificărilor din procesul de evaluare tehnică şi financiară şi recalculării folosind cota de TVA de 24%.

6). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 129,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ecaterina Teodoroiu nr.67 A, în vederea construirii unei locuinţe.

7). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 429,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Moldovei, nr.90, solicitanţilor BÂRSAN VALERIU şi BÂRSAN LILIANA, în vederea extinderii construcţiei existente C.1, proprietatea personală a acestora.

8). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 103,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Brazdei, nr.4, solicitanţilor MANOLACHE COSTACHE şi MANOLACHE MARIA, teren pe care sunt situate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietatea personală ale acestora.

9). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 246,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Baldovineşti, nr.49, solicitantelor OLEINIC IOANA şi GIUGLEA NICOLETA, teren pe care este situată construcţia C.1, proprietate personală a acestora.

10). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 407,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Octav Băncilă nr.45, solicitanţilor OLTEANU DINU şi OLTEANU CONSTANTINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea personală ale acestora.

11). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 245,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr.30, solicitanţilor OLTEANU VALERIU şi OLTEANU LUCIA, teren pe care sunt situate construcţiile C.1 şi C.2, proprietate personală ale acestora.

12). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr.1 şi 2 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, privind „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.”, cu modificările şi completările ulterioare.

13). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010 referitoare la „Înfiinţarea S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila”.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea conţinutului Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare urbanistică, având ca obiect „Actualizarea Planului Urbanistic General – Municipiul Brăila” aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.356/21.10.2009.

15). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr.113 , Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, reactualizat conform H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Liceul „Hariclea Darclee” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.3852/18.11.2009.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Asocierea între Municipiul Brăila şi Asociaţia Club Sportiv „CUZA SPORT” Brăila, în vederea desfăşurării activităţii sportive.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea perioadei acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, pe de o parte şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi Fundaţia „Lumina”, de cealaltă parte, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.168/31.05.2007.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea perfectării contractului de închiriere, având ca obiect imobilul situat în Brăila, str. Griviţei nr.243 cu ieşire în str. Mihai Bravu nr.302, între Grupul Şcolar de Prelucrare a Lemnului „Constantin Brâncuşi”, unitate şcolară cu personalitate juridică, în calitate de locatar şi doamnele Sachelarie Gabriela Laura, Sachelarie Maria şi Dumitriu Lucia, în calitate de locatori, conform art.3 din Dispoziţia de restituire nr.30.565/13.03.2008.

19). Evaluarea performanţelor profesionale ale Secretarului Municipiului Brăila, pentru perioada 01.01.2010– 01.08.2010.

20). Proiect de hotărâre iniţiat de un grup de 10 consilieri locali, privind: Schimbarea domnului NECULA STĂNEL IONEL din funcţia de Viceprimar al Municipiului Brăila.

21). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

22). D i v e r s e.

Şedinţa Consiliului Local Municipal Brăila – august 2010

      Vineri, 6 august, are loc la sala de conferinţe a Companiei de Utilităţi „Dunărea” şedinţa Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila aferentă lunii în curs. Conform propunerilor agreate de membrii CLM, ordinea de zi cuprinde proiecte pentru care este necesar votului în plen.

      Ordinea de zi arată astfel  10_06[1].08.2010_proiect ordine de zi sedinta extraordinara . Reamintesc faptul că brăilenii interesaţi de unul au altul dinrte proiectele de hotărâre anunţate pot lua legătura cu oricare dintre consilierii municipali sau pot participa la şedinţă, în condiţiile legii.