Arhive etichetă: Consiliul Local Municipal

Consiliul Local Municipal Brăila, ședința aferentă lunii noiembrie 2022

*Pe ordinea de zi, proiecte de hotărâri privind rectificări bugetate, rectificări in documentele patrimoniului local s.a. Consiliul Local Municipal Brăila, ședință aferentă lunii noiembrie 2022

Consilierii municipali brăileni sunt convocați la ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila în data de 25 noiembrie 2022, de la ora 9.00 in sala de conferințe de la Compania de Utilități Publice „Dunărea” SA (îi spuneam Regia de Apă).

Ordinea de zi semnată de primarul Marian Viorel Dragomir cuprinde următoarele proiecte de hotărâri:

1) Modificarea HCLM Brăila nr. 50/ 11.02.2022 referitoare la „Aprobarea cuantumului lunar al unei burse și a numărului lor pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2022”, modificată prin HCLM Brăila nr. 123/ 31.03.2022, HCLM Brăila nr. 205/ 20.04.2022 și HCLM Brăila nr. 562/ 12.10.2022; 2) Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite (media 10 la examenul național de bacalaureat) în anul școlar 2021- 2022; 3) Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, competițiile și concursurile naționale și internaționale în anul școlar 2021 – 2022; 4) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2022;

5) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală pe anul 2022; 6) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila pe anul 2022; 7) Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2022; 8) Transformarea unei funcții contractuale din aparatului de specialitate al primarului nunicipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila; 9) Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară a școlii și trotuare de acces elevi și cadre didactice, Liceul Tehnologic Edmond Nicolau Brăila», cu finanțare de la bugetul local; 10) Modificarea HCLM Brăila nr. 669/ 28.11.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Brăila”, a documentației tehnico-economice faza I, a indicatorilor tehnico-economici, precum și depunerea lui în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ>; 11) Aprobarea Actului adițional nr.1/ 2022 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila nr. 360/ 07.06.2022, precum și acordarea unui mandat special primarului Viorel Marian Dragomir, în calitate de reprezentant de drept al Unității Administrativ Teritoriale municipiul Brăila, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Dunărea” Brăila; 12) Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali și însoțitorilor acestora pentru anul 2023; 13) Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în anul 2023; 14) Completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/:21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 15) Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 421/ 31.08.2020, cu modificările ulterioare; 16) Exprimarea acordului CLM Brăila cu privire la construire sens giratoriu cu pilon de semnalizare centru comercial, diverse/ reconfigurare trasee de utilități publice, racorduri stradale adiacente sensului giratoriu, realizare accese auto și pietonale către incinta centrului comercial și organizare de execuție pe str. Industriei – tronson 1, de către Kaufland România S.C.S. și Lidl România – Societate în Comandită, conform memoriului tehnic, urmând ca după terminarea lucrărilor beneficiarul investiției să fie municipiul Brăila; 17) Modificarea și completarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor bunuri publice, aflate în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A – „Străzi” și Capitolul G, subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentației cadastrale și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2774/ 27.01.2022; 18) Modificarea valorii de inventar a bunului public înscris în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11666/ 27.07.2022; 19) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 346 A, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, aflat în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 102, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2808/ 11.10.2021; 20) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307 A, Colegiul Național „Ana Aslan”, aflat în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 146, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2987/ 9.08.2022; 21) Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, cu pozițiile nr. 66, 67, 68, 69 și 70, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 30679/ 6.10.2022; 22) Exprimarea acordului CLM Brăila pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila; 23) Exprimarea acordului municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului, pentru înscrierea în Cartea Funciară, a unor construcții proprietate privată, în condițiile art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/ 1991 republicată, în baza certificatului de atestare a edificării, în cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire; 24) Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 25) Trecerea terenului, situat în municipiul Brăila, str. Bicaz nr. 22, în suprafață de 186,00 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Brăila, din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila în administrarea CLM Brăila; 26) Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. Mihail Kogălniceanu nr. 134, ce aparține municipiului Brăila; 27) Prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită a spaţiului situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. , bl. 20 B, parter, Asociației naționale a cadrelor militare și în retragere din Ministerul Afacerilor Interne, entitate cu statut de utilitate publică, în vederea desfăşurării activităţii; 28) Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din HCLM Brăila nr. 72 din 28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/ centralelor termice, preluate conform Dispoziției primarului municipiului Brăila nr. 275 din 28.01.2019”, modificată prin HCLM Brăila nr. 425/ 22.07.2019, HCLM Brăila nr. 740/ 23.12.2019, HCLM Brăila nr. 483/ 17.09.2020 și HCLM Brăila nr. 820/ 27.12.2021; 29) Aprobarea vânzării unui număr de cinci (5) apartamente tip ANL, situate în Brăila, conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/ 1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 30) Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 07.11.2022 de Comisia specială de punere în aplicare a HCLM Brăila nr. 4/ 2003; 31) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 256,00 mp, situat în Brăila, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 67, NCP 97213, în favoarea solicitantului ARAMĂ MARIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia; 32) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 54,00 mp, indiviz din 254,00 mp, situat în Brăila, str. Mihai Viteazu nr. 83, NCP 98356, în favoarea solicitantei CHIRILĂ MARIANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea sa; 33) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 269,00 mp, situat în Brăila, str. Câmpului nr. 85E, NCP 91583, în favoarea solicitantei OANCEA GEORGETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C3 și C4, proprietatea sa; 34) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 228,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demetrescu nr. 2, NCP 98321, în favoarea solicitanților OLARU VASILICĂ și OLARU IONICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora; 35) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 54,00 mp, indiviz din 304,00 mp, situat în Brăila, str. Avram Iancu nr. 12, NCP 98909, în favoarea solicitantului PARTENIE GHEORGHE, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia; 36) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 13,00 mp indiviz din 239,00 mp, situat în Brăila, str. George Coșbuc nr. 41 bis, NCP 76298, în favoarea solicitanților PAVEL MIHAICA și PAVEL ION, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5 și C6, proprietatea acestora; 37) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 8,00 mp indiviz din 225,00 mp, situat în Brăila, str. Vlad Țepeș nr. 2A, NCP 97473, în favoarea solicitanților RENȚEA AURELIAN și RENȚEA MARILENA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora; 38) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 356,00 mp, situat în Brăila, str. Pescărușului nr. 18, NCP 98882, în favoarea solicitanților ROBU FLORIN și ROBU LENUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C3, proprietatea acestora; 39) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 46,00 mp, indiviz din 350,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demetrescu nr. 1 A, NCP 79718, în favoarea solicitantei TOMICĂ MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia; 40) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 497,00 mp, situat în Brăila, str. Oltului nr. 119, NCP 96622, în favoarea solicitanților UNGUREANU VASILICA și UNGUREANU VASILE, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora; 41) Scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Calea Galați nr. 5-7, parter, Corp C2, NCP 71905, cu destinația de depozit/ magazie; 42) Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 170,00 mp, ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Someșului nr. 18, NCP 78120, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință; 43) Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Grădinii Publice nr. 6, et. 2, lot 10.1; 44) Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în str. Orientului nr. 45 – in municipiu; 45) Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor în funcție în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația zonei Libere” Brăila, conform OUG nr.109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 46) Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2022; 47) Alte probleme.

Foto din arhiva noastră de la o ședință similară anterioară.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila, octombrie 2022

*Pe ordinea de zi: rectificări bugetare, documentații pentru reparații în școli – curțile interioare la „Radu Tudoran” și „Mihai Viteazul”, modernizare și dotări la „Mihai Eminescu”, pregătiri pentru reabilitarea clădirii monument în care funcționează Colegiul „Murgoci” etc.

Consilierii municipali brăileni au fost convocați pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) în data de 28 octombrie 2022. Întrunirea în plen se va desfășura în sala de conferințe de la CUP „Dunărea” de la ora 9.00 având următoarea ordine de zi, semnată deja de primarul Marian Viorel Dragomir.

1) Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare curte interioară Școala Gimnazială <Radu Tudoran>”, cu finanțare de la bugetul local; 2) Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare curte interioară Școala Gimnazială <Mihai Viteazul>”, cu finanțare de la bugetul local;

3) Modificarea și completarea HCLM Brăila nr. 129/ 31.03.2020, modificată prin HCLM Brăila nr. 126/ 31.03.2022, privind „Aprobarea documentației tehnico-economice SF/ DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială <Mihai Eminescu>”; 4) Modificarea anexei la HCLM nr. 51/ 11.02.2022 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, modificată prin HCLM Brăila nr. 386/ 15.07.2022 și prin HCLM Brăila nr. 508/ 19.09.2022; 5) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul în curs; 6) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila pe anul în curs; 7) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila pe anul în curs; 8) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila pe anul în curs; 9) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila pe anul în curs; 10) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila pe anul în curs (proiect inițiat de consilierii Cornelia Neacșu și Sorin Eugen Boșneag, membri în Adunarea Generală a Asociaților de la SC Administrația Piețelor – de obicei, proiectele de hotărâri sunt inițiate de primar);11) Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul în curs; 12) Aprobarea contului de execuţie al bugetului local al municipiului Brăila, a contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local și a contului de execuţie al bugetelui instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, la 30 septembrie an curent; 13) Aprobarea acordării sporului pentru asigurarea continuității activității personalului din unitățile de asistență socială organizate în subordinea CLM Brăila; 14) Aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Direcția de Asistență Socială Brăila și Liceul de Arte “Hariclea Darclée” referitor la desfășurarea activităților didactice în imobilul din str. Anghel Saligny nr. 17, Brăila; 15) Modificarea art. 2 din anexa nr. 4 la HCLM nr. 239/ 28.05.2021 privind Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale din Complexul rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările uulterioare 16) Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul anexei nr. 2 la HCLM Brăila nr. 526/ 30.09.2022 referitoare la Acordarea, începând cu anul 2023, a subvenţiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din judeţul Brăia; 17) Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși Brăila, prin transformarea unor posturi vacante în posturi cu regim contractual; 18) Completarea Inventarului domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G6, poz. nr. 482 „parcare str. Roșiori – tronson 3” și poz. nr. 483 „parcare str. Mihai Bravu – tronson 4”, conform rapoartelor de evaluare; 19) Modificarea structurii subcapitolului G10 – „Cimitire” din Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare; 20) Modificarea elementelor de identificare ale bunului de utilitate publică Cămin Cultural „Nedelcu Chercea”, înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 2, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 3487/ 3.07.2020; 21) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 5, respectiv Grădinița cu program prelungit nr. 47, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 48, conform proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/ 3.03.2022 și nr. 2/ 3.03.2022;22) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, b-dul Al. I. Cuza nr. 184, respectiv Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 101, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3793/ 4.08.2022; 23) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în municipiul Brăila, bd. Independenței nr. 65, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, aflat în Inventarul domeniului public al nunicipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 92, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22354/ 18.07.2022; 24) Completarea elementelor de identificare ale bunurilor de interes public, înscrise la Capitolul J – ”Adăposturile A.L.A.”, situate în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 325, bloc D1, Calea Călărașilor nr. 323, bloc D2 și Calea Călărașilor nr. 321, bloc D3, aflate în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, conform documentației tehnice pentru calculul suprafeței de teren în cotă indiviză; 25) Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2022 a măsurilor din Planul de calitate a eerului în municipiul Brăila”; 26) Acordarea unor mandate speciale reprezentanților CLM Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru completarea art. 6 din Actul constitutiv actualizat al societății BRAICAR SA (proiect inițiat de consilierii Valentin Pătârlageanu și Daniel Tudose, membri în AGA); 27) Transmiterea în administrarea Casei de Cultură a municipiului Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a bunului de utilitate publică Cămin Cultural Nedelcu Chercea, situat în municipiul Brăila, strada Comuna din Paris nr. 93, NCP 95365, în vederea desfășurării activității; 28) Modificarea și completarea HCLM Brăila nr. 392/ 15.07.2022 referitoare la „Predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului din municipiul Brăila, b-dul Independenței nr. 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții <Reabilitare și modernizare clădire monument istoric – Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci>”;

29) Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/ 30.09.2019 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/ 2003”, completată prin HCLM Brăila nr. 149/31.03.2020 și HCLM Brăila nr. 118/ 29.03.2021; 30) Completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 31) Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 421/ 31.08.2020, cu modificările ulterioare; 32) Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila; 33) Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 34) Exprimarea acordului municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului, pentru înscrierea în Cartea Funciară a unor construcții proprietate privată, în condițiile art. 37, alin. (6) din Legea nr.50/ 1991 republicată, în baza certificatului de atestare a edificării, în cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire; 35) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 236,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 18J, NCP 74800, în favoarea solicitantului OPRIȘAN GEORGICĂ, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea sa; 36) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 22,00 mp, indiviz din suprafața de 278,19 mp indiviz din suprafața de 362,00 mp, situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr. 243, NCP 88885, în favoarea solicitanților STĂNESCU DANIEL FERDINAND și STĂNESCU DOINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora; 37) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Egretei nr. 3, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 95273, constituit prin HCLM Brăila nr. 519/ 6.10.2020 în favoarea lui ANTON GHEORGHIȚĂ; 38) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Semenic nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, constituit prin HCLM Brăila nr. 521/ 6.10.2020 în favoarea lui BOBOCEA FLORIAN; 39) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Semenic nr. 14, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95267, constituit prin HCLM Brăila nr. 523/ 6.10.2020 în favoarea BURLĂ IRINA; 40) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 26, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80326, constituit prin HCLM Brăila nr. 524/ 6.10.2020 în favoarea lui CĂLDĂRESCU TEODOR; 41) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 36, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76763, constituit prin HCLM Brăila nr. 525/ 6.10.2020 în favoarea lui CĂPĂȚÂNĂ IONEL; 42) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 29, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75676, constituit prin HCLM Brăila nr. 526/ 6.10.2020 în favoarea CHIRAC DANIELA; 43) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 16, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77577, constituit prin HCLM Brăila nr. 527/ 6.10.2020 în favoarea lui CIOBOTARU MARIUS; 44) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77300, constituit prin HCLM Brăila nr. 528/ 6.10.2020 în favoarea lui CIUDIN NICOLAE; 45) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Semenic nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85424, constituit prin HCLM Brăila nr. 531/ 6.10.2020 în favoarea lui DIMACHE WILHELM MIHAIL; 46) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 27, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91149, constituit prin HCLM Brăila nr. 533/06.10.2020 în favoarea DUMITRU ANAMARIA LUCIANA și radierea din Cartea Funciară nr. 91149 Brăila; 47) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95269, constituit prin HCLM Brăila nr. 535/ 6.10.2020 în favoarea lui GHEORGHE GABRIEL; 48) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 17, în suprafaţă de 319,00 mp, NCP 77091, constituit prin HCLM Brăila nr. 537/ 6.10.2020 în favoarea lui IACOB LEONARD; 49) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, Str. Păltiniș nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78674, constituit prin HCLM Brăila nr. 540/ 6.10.2020 în favoarea LUPU ELENA; 50) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 38, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95272, constituit prin HCLM. Brăila nr. 541/ 6.10.2020 în favoarea lui MARDARE VALENTIN CĂTĂLIN; 51) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77322, constituit prin HCLM Brăila nr. 543/ 6.10.2020 în favoarea lui MOCANU CRISTIAN-JENEL; 52) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Berzei nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, constituit prin HCLM Brăila nr. 545/ 6.10.2020 în favoarea lui NEACȘU MARIAN; 53) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95292, constituit prin HCLM Brăila nr. 546/ 6.10.2020 în favoarea lui NEGRĂU–VĂRGUȚĂ OCTAVIAN NICUȘOR; 54) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Egretei nr. 15, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85452, constituit prin HCLM Brăila nr. 547/06.10.2020 în favoarea lui PARASCHIV ANGHELUȚĂ; 55) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin HCLM Brăila nr. 548/ 6.10.2020 în favoarea lui PLEȘEA ION–COSTEL și radierea din Cartea Funciară nr. 79186 Brăila; 56) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Berzei nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, constituit prin HCLM Brăila nr. 550/6.10.2020 în favoarea lui RAHTOPOLO DUMITRU; 57) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 34, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75364, constituit prin HCLM Brăila nr. 552/ 6.10.2020 în favoarea lui SIMA IONEL; 58) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Semenic nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85418, constituit prin HCLM Brăila nr. 553/ 6.10.2020 în favoarea STAMATE FLORENTINA; 59) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Babadag nr. 4, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 90365, constituit prin HCLM Brăila nr. 554/ 6.10.2020 în favoarea lui STANCIU ȘTEFAN și radierea din Cartea Funciară nr. 90365 Brăila; 60) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95270, constituit prin HCLM Brăila nr. 555/ 6.10.2020 în favoarea lui ȘCHIAUA PETRUS; 61) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Egretei nr. 7, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85420, constituit prin HCLM Brăila nr. 558/ 6.10.2020 în favoarea lui UDREA (fost Cucu) ROBERT-IONEL și radierea din Cartea Funciară nr. 85420 Brăila; 62) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95263, constituit prin HCLM Brăila nr. 559/ 6.10.2020 în favoarea VASILE LILIANA-TATIANA; 63) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85391, constituit prin HCLM Brăila nr. 560/ 6.10.2020 în favoarea VASILE MIRELA; 64) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95290, constituit prin HCLM Brăila nr. 560/ 6.10.2020 în favoarea ZAHARIA VERONICA-ELENA; 65) Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr. 85/ 1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/ 1990 și Legea nr. 244/ 2011, a apartamentului nr. 376 din Brăila, Aleea Cocorilor nr. 12, bloc E4, scara 6, etaj 7; 66) Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr.85/ 1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr. 244/ 2011, a apartamentului nr. 82 din Brăila, Calea Galați nr. 323, bl. 1, sc. 5, et.4; 67) Modificarea HCLM Brăila nr. 615/ 13.11.2020 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor CLM Brăila în Comisia de aplicare a Legii nr. 550/ 2002”;68) Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Oituz nr. 7; 69) Aprobarea vânzării unui număr de 7 de apartamente tip ANL, situate în Brăila, conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea nr. 152/ 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 70) Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și colective”, la adresa Brăila, Șos.Râmnicu Sărat nr. 92, Lot1 5/1/1, 6/1, 10/1, nr. cad. 90577, 90559 și 90667, inițiat de societatea IMOMAR srl (inițiat de viceprimarul Alexandru Jantea-Crican); 71) Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2022; 72) Alte probleme.

Foto (arhiva noastră) liceul brăilean „Murgoci”; de la o ședință similară anterioară

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Local Municipal Brăila, ședința lunii septembrie 2022

*În data de 30, la sala de conferințe de la CUP „Dunărea”

Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila va avea loc vineri, 30 septembrie 2022, de la ora 9.00 în sala de conferințe de la Compania de Utilități Publice „Dunărea” cu următorul desfășurător al ordinii de zi:

1) Depunere jurământ nou consilier; 2) Proiect de hotărâre privind Modificarea HCLM Brăila nr. 569/ 23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din CLM Brăila”, completată prin HCLM. Brăila nr. 609/ 13.11.2020 și modificată prin HCLM. Brăila nr. 676/ 26.11.2020, HCLM Brăila nr. 328/ 16.07.2021, HCLM Brăila nr. 379/ 07.07.2022, HCLM Brăila nr. 415/ 15.07.2022 și HCLM Brăila nr. 430/ 29.07.2022; 3) Proiect de hotărâre privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări în vederea obținerii autorizației pentru securitate la incendiu, corp C3 – Grădinița nr. 60 și corp clădire Internat Liceul cu Program Sportiv Brăila”, cu finanțare de la bugetul local; 4) Proiect de hotărâre privind Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare pe verticală – Calea Călărașilor nr. 59”, cu finanțare de la bugetul local, aprobați prin HCLM Brăila nr. 333/ 16.07.2021; 5) Proiect de hotărâre privind Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare covor asfaltic curtea interioară Școala Gimnazială <Anton Pann> Brăila”, cu finanțare de la bugetul local; 6) Proiect de hotărâre privind Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație de desfumare de la biblioteca Școlii Gimnaziale <Vlaicu Vodă> Brăila”, cu finanțare de la bugetul local;

7) Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare str. Independenței, între Vadul Ghecetului și Vadul Rizeriei”; 8) Proiect de hotărâre privind Aprobarea cuantumului și a plății cotizației ce revine municipiului Brăila, prin CLM Brăila, în calitate de membru al Asociaţiei de Cooperare și Parteneriat Local pentru dezvoltarea stațiunii Lacu Sărat Brăila, pentru anul 2022; 9) Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Braicar SA, pe anul 2022; 10) Proiect de hotărâre privind Modificarea HCLM Brăila nr. 578/ 05.10.2021 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare aplicării OG nr. 15/ 31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020 în proiectul «Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța», modificată prin HCLM nr. 398/ 15.07.2022; 11) Proiect de hotărâre privind Acordarea, începând cu anul 2023, a subvenţiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din judeţul Brăila; 12) Proiect de hotărâre privind Modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Utilitate Publică și Gospodărire Locală Brăila; 13) Proiect de hotărâre privind Aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Brăila, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, Liceul cu Program Sportiv Brăila, Direcția Județeană de Sport Brăila, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea”, Direcția Județeană pentru Familie și Tineret Brăila și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog; 14) Proiect de hotărâre privind Modificarea valorii de inventar a bunului public înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 5, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11630/ 26.07.2022; 15) Proiect de hotărâre privind Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, str. Oborului nr. 10, Grădinița cu Program Prelungit nr. 36, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 39, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 256/ 07.04.2022; 16) Proiect de hotărâre privind Radierea din Inventarul domeniului public al municipiului Brăila a corpurilor de construcții C1 – școală, cu o suprafață construită de 426,17 mp, identificat cu NCP 14312-C1 și C2 – grup sanitar, cu o suprafață construită de 35,96 mp, identificat cu NCP 14312-C2, situate în municipiul Brăila, str. Cezar Petrescu nr. 9A, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24000/ 02.08.2022 și a documentației cadastrale, precum și radierea acestora din Cartea Funciară nr. 93809; 17) Proiect de hotărâre privind Completarea anexei nr. 2 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate; 18) Proiect de hotărâre privind Completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 19) Proiect de hotărâre privind Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 421/ 31.08.2020, cu modificările ulterioare; 20) Proiect de hotărâre privind Dezmembrarea unui teren ce aparţine domeniului public al municipiului Brăila; 21) Proiect de hotărâre privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila a bunurilor din parcul Monument, înscrise în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G4, poziția nr. 1, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora; 22) Proiect de hotărâre privind Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 23) Proiect de hotărâre privind Prelungirea contractelor de închiriere pentru terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități comerciale diverse; 24) Proiect de hotărâre privind Exprimarea acordului CLM Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/ desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila; 25) Proiect de hotărâre privind Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza, nr. 216, parter, încheiat cu Asociația columbofilă „Danubius” Brăila, în vederea desfăşurării activităţii; 26) Proiect de hotărâre privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Paul Brătășanu nr. 9 (Zona Industrială Sud, lot 105), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 14024, constituit prin HCLM Brăila nr. 363/28.09.2004 în favoarea lui OPREA FĂNEL și radierea din Cartea Funciară nr. 98852 Brăila; 27) Proiect de hotărâre privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Mecanizatorilor nr. 5, NCP 97866, în favoarea solicitantului BOURCEANU GABRIEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia; 28) Proiect de hotărâre privind Aprobarea vânzării locuinței situată în municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 70, conform Legii nr. 112/ 1995, coroborată cu Legea nr.10/ 2001; 29) Proiect de hotărâre privind Acordul CLM Brăila cu privire la scoaterea la licitație publică, în vederea vânzării, a imobilului situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 29, etaj, de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor, în vederea demarării procedurii; 30) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd Al.I.Cuza nr. 249 (C2 și C3 + cota indiviză ½ din beci); 31) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 26; 32) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 28; 33) Proiect de hotărâre privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2022.

Foto: Școala „Vlaicu Vodă”, fațada

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Primăria Brăila depune proiect nou pentru tramvaie, traseu Brăila – Chiscani

*Solicitarea este de 10 mijloace noi de transport, pe PNRR – program cu finanțare europeană, proiect în parteneriat cu Primăria Chiscani * Mai există un proiect similar depus, pentru 6 tramvaie, cu aceeași destinație

O ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila s-a desfășurat astăzi, 27 septembrie 2022. Pe ordinea de zi, un singur subiect: 1) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Modificarea și completarea Hotărârii CLM Brăila nr. 260/ 11.05.2022 referitoare la „Aprobarea proiectului «Achiziția de vehicule nepoluante (tramvaie) destinate transportului public Brăila – Chiscani» și depunerea acestuia pentru finanțare prin PNRR în parteneriat cu Comuna Chiscani”.

Practic, se solicită prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR – finanțarea fiind de la UE) care are o componentă importantă referitoare la protecția mediului (cea pe care se depune proiectul este Componenta 10 – Fond local / I.1. Mobilitate urbană durabilă / I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public), bani pentru achiziția a 10 tramvaie noi destinate traseului oraș Brăila – comuna Chiscani. Proiectul se depune în parteneriat cu Primăria Chiscani.

În ședința CLM de azi – desfășurată în sala 404 a clădirii administrative (cu o parte dintre consilieri online, inclusiv Marian Viorel Dragomir, primarul municipiului Brăila) – edilul brăilean a amintit că mai există un proiect similar depus (ca și acesta, de azi, cu Primăria Brăila lider de proiect), pentru șase tramvaie care să circule pe același traseu, proiect aflat în discuții la acest moment, și că acceptul se dă (nota red. Dacă proiectele sunt întocmite corect) pe principiul „primul venit, primul servit”.

Foto – unul din tramvaiele noi care circulă deja în București, fabricate la Arad

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Local Municipal Brăila, ședință extraordinară

*În 19 septembrie 2022, de la ora 10.00

Consilierii municipali brăileni sunt convocați în data de 19 septembrie 2022, în sala 404 a clădirii administrative, de la ora 10.00 pentru o ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal. Subiectele ședinței CLM se află deja pe ordinea de zi semnată de primarul Marian Viorel Dragomir:

1) Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie <Sfântul Pantelimon> Brăila, pe anul 2022”; 2) Proiect de hotărâre privind „Modificarea anexei la HCLM nr. 51/ 11.02.2022 referitoare la <Aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2022>, modificată prin HCLM nr. 386/ 15.07.2022”; 3) Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2022”; 4) Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2022”; 5) Proiect de hotărâre privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 89 (fost nr. 87)”; 6) Proiect de hotărâre privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Danubiului nr. 6 (corpurile C2, C5 și C6)”; 7) Proiect de hotărâre privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 25, bloc Progresul, sc. 1, ap. 7, parter”; 8) Proiect de hotărâre privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Radu S. Campiniu nr. 15 (construcțiile C2 și C3)”.

Foto (arhiva noastră) de la ședință CLM Brăila desfășurată în sala de conferințe de la CUP „Dunărea”.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Local Municipal Brăila, ședință extraordinară

*În 29 iulie 2022, ora 10.00

Consilierii municipali brăileni sunt convocați de Marian Viorel Dragomir – primarul municipiului Brăila – la ședința extraordinară a Consiliului local Municipal (CLM) în 29 iulie 2022, ora 10.00, la sala mare din clădirea administrativă (piața Independenței nr. 1).

Pe ordinea de zi sunt următoarele subiecte: 1) Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 29 iulie; 2) Consilier local Sîrbu Constantin – depunerea jurământului; 3) Proiect de hotărâre privind Modificarea HCLM Brăila nr. 569/ 23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din CLM Brăila”, completată prin HCLM Brăila nr. 609/ 13.11.2020 și modificată prin HCLM Brăila nr. 676/ 26.11.2020, HCLM Brăila nr. 328/ 16.07.2021, HCLM Brăila nr. 379/ 7.07.2022 și HCLM Brăila nr. 415/ 15.07.2022; 4) Proiect de hotărâre privind Actualizarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii «Modernizare transport electric Calea Galați», aprobați prin HCLM Brăila nr. 112/ 21.03.2019; 5) Proiect de hotărâre privind Actualizarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii «Modernizare transport electric parc Monument – Radu Negru», aprobați prin HCLM Brăila nr. 113/ 21.03.2019;

6) Proiect de hotărâre privind Instrumentarea proiectului «Amenajare taluz faleza Dunării în scopul valorificării identității locale» și aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție, precum și a devizului general aferent (nota red. Lucrările de taluzare la faleză se impuneau DE MULTĂ VREME! – foto mai sus) 7) Proiect de hotărâre privind Instrumentarea proiectului «Amenajare zona de agrement „Fitness urban” pe Faleza Dunării» și aprobarea studiului de fezabilitate, precum și a devizului general aferent.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine 

PNL Brăila, o echipă cu proiecte pentru Consiliul Local Municipal

*”Dorim să readucem Brăilei valoarea de altădată”, afirmă liberalii * Alegătorii sunt așteptați la urne în 27 septembrie

     În lista de propuneri liberale pentru Consiliul Local Municipal Brăila: Adrian Tabarac – proiect de consilier ”Strada Mihai Eminescu – cartea de vizită a orașului” , Sorin Ioniță – ”Stadionul festivalurilor”, Cătălin Canciu – ”Excelența în educație”, Laurențiu Coman – ”Eficientizarea Poliției Locale”, Florin Gheorghiță – ”Brăila fără hârtii”, Sorin Gălbinaș – ”Înființarea de toalete publice moderne în municipiu”, Ionel Enuță, Costel Petrică Popa, Constantin Sîrbu, Mircea Bogatu etc. Cuvintele-cheie ale echipei: viziune, implicare, onestitate, responsabilitate, bună-credință și speranță!

       ”PSD este la conducerea judeţului de peste 20 de ani şi a oraşului de 12 ani. În toată această perioadă, prin acţiunile lor, au arătat cât de interesaţi sunt de Brăila, de dezvoltarea economică, turistică, culturală. Ei au ratat fiecare moment în ciuda oportunităţilor de finanţare europeană. PSD a dus Brăila în coada clasamentelor în toate statisticile, în toate analizele făcute la nivel naţional pe diferite domenii. Dacă tot PSD va fi la guvernarea locală în următorii 10 ani, suntem sceptici în a crede că Brăila va avea o altă faţă.

       Dacă PNL va fi la guvernarea locală, suntem convinşi că Brăila va arăta mult mai bine decât este acum. De ce? Pentru că dorinţa noastră este să deschidem Brăila către o dezvoltare economică, turistică, social-culturală. Dorim să readucem Brăilei valoarea de altadată.

         Partidul Național Liberal este singura forță politică care poate să reprezinte o alternativă la ceea ce înseamnă administrație PSD, pentru următorii 4 ani. Candidații noștri sunt oameni care pot să ducă Brăila acolo unde îi este locul, o Brăila care poate deveni activă și o Brăila care are cetățeni care să devină mândrii de orașul și județul lor. Asta este ce ne dorim noi, ce ne propunem, să redăm Brăila brăilenilor”.

Daniela Elena Rădulescu, PMP: ”2.000 lei pentru sănătatea viitoarelor mămici”, proiect de candidat

*Actualul consilier municipal propune, în lista de proiecte, un stimulent atractiv destinat viitoarelor mame * Și, bineînțeles, așteaptă brăilenii la vot pe 27 septembrie 2020

 

Daniela Elena Rădulescu

Sub genericul ”FAMILIE, EDUCAȚIE, SĂNĂTATE”, proiectul care va oferi câte 2.000 lei pentru sănătatea viitoarelor mămici este doar unul din lista de proiecte pregătită de Daniela Elena Rădulescu, PMP Brăila, candidat pentru un nou mandat în Coniliul Local Municipal (CLM) Brăila. Știm deja că a mai promovat – și s-a votat în plenul CLM – un proiect similar (https://brailachirei.wordpress.com/2020/08/12/daniela-elena-radulescu-pmp-braila-consilier-local-cu-un-nou-proiect-zambeste-pentru-o-noua-viata/).

         Sprijinirea familiilor care doresc copii constituie un punct de forță în programul meu dedicat dezvoltării Brăilei. Din datele identificate pâna acum am putut observa că în România, doar 30% din femeile însărcinate se duc la vreun control medical, deși au dreptul la servicii medicale decontate de stat.
      Consider că se impune sprijinirea femeilor însărcinate prin acordarea de servicii gratuite pentru monitorizarea perioadei de sarcină într-un cuantum de 2.000 lei. Încurajam astfel tinerele familii să se gândească cu adevărat la ideea de a avea copii, iar viitoarele mămici să meargă la medic pentru a fi sigure că sunt într-o stare bună de sănătate, atât ele cât și copilul.
      Analize de sânge, ecografii trimestriale, screening prenatal, supravegherea sarcinilor cu grad de risc sunt modalități de monitorizare a unei perioade deosebit de importante în viața unei femei. Sunt sume de bani ce contribuie la creșterea calitații vieții în orașul nostru, arătând că ne pasă nu doar de cei care pot pune ștampila imediat pe buletinul de vot, ci și de cei care abia acum își fac intrarea in viața noastră.
         Daniela-Elena Rădulescu, candidat pentru Consiliul Local Municipal din partea Partidului Mișcarea Populară (PMP)

Alexandru Dănăilă, PNL Brăila: ”Candidații noștri sunt oamenii care pot aduce Brăilei ce merită”

*În prezentarea ghișeului electronic și a necesității atragerii a cât mai multor bani europeni la Brăila – părți din programului electoral liberal, Alexandru Dănăilă-Zaharia a fost însoțit de colegi care candidează, de asemenea, la Consiliul Local Municipal și Consiliul Județean urmând să pună în slujba brăilenilor expertiza și experiența proprie în așa fel încât Brăila să poată redeveni ce a fost cândva și astfel, brăilenii să fie din nou mândri – de altfel, așa și sună sloganul electoral al PNL: ”Mândri din nou de Brăila noastră!”

   Alexandru Dănăilă-Zaharia – președintele PNL Brăila, consilier județean, candidat tot pentru o poziție în Consiliul Județean (CJ) – colegul Cătălin Boboc este candidatul pentru funcția de președinte la CJ – a vorbit în conferința de presă din 1 septembrie 2020 despre ghișeul electronic și banii europeni care ar putea ajuta Brăila mai mult ca până acum – deoarece nu prea au fost proiecte (administrația în funcție ar putea spune de ce!). A deschis conferința cu sublinierea că e foarte bine că nici nu s-a mai votat moțiunea de cenzură a social-democraților împotriva Guvernului Ludovic Orban pentru că oricum era o impostură.

Modalitatea de plată electronică este un deziderat al oricărei societăți moderne, iar România nu a făcut pași importanți în această zonă cât țara a fost guvernată de social-democrați. Proiectul este parte a programului electoral liberal, Alexandru Dănăilă-Zaharia subliniind, cu amărăciune, că recunoști Brăila în zonele administrative după cozile (nu doar acum, în pandemie, când condițiile impun distanțarea) care se creează la plățile diverselor taxe, impozite, servicii. Prin asigurarea accesului online la serviciile administrative, nu doar că se elimină statul la cozi, teancurile de hârtii şi de avize care îngroapă efectiv contribuabilul, dar va permite și accesul cetăţeanului la mersul hârtiilor, putând verifica în orice moment unde se află documentul și în ce stadiu de lucru este el. 

Accesul la fondurile europene, destule pentru următorul exercițiu bugetar UE, a fost un alt subiect, și el parte din programul electoral. În realitate, Brăila ar fi putut și până acum să atragă mai mulți bani europeni dar nu a făcut-o. Alexandru Dănăilă a subliniat că acești bani, de care s-au bucurat deja administrațiile din țară unde conducerile sunt liberale, au ajutat substanțial la dezvoltare comunitară, socială, industrială, culturală.

Alexandru Dănăilă-Zaharia a fost însoțit de colegii Adrian Tabarac, Florin Eugen Cîrligea, Marian Căpățână, Laurențiu Coman, Vasile Constantin Varga, Raluca Bucur, Titi Brăileanu, Daniela Pascale, Alexandru Dumitrescu care candidează, de asemenea, la Consiliul Local Municipal și CJ Brăila urmând să pună în slujba brăilenilor expertiza și experiența proprie în așa fel încât Brăila să poată redeveni ce a fost cândva și astfel, brăilenii să fie din nou mândri – de altfel, așa și sună sloganul electoral al PNL: ”Mândri din nou de Brăila noastră!

Celelalte puncte ale programul electoral vor fi disponibile pe site-ul PNL Brăila (https://pnlbraila.ro) astfel încât să poată fi urmărite de toți cei interesați – nota red. În fapt, de toți cetățenii cu drept de vot, pentru că este important să știi ce dorește un candidat pentru ca tu, brăilean, să-i dai vorul în 27 septembrie 2020.

Înregistrarea discursul (întreaga conferință e pe pagina Facebook a PNL Brăila la https://www.facebook.com/PNLBR/videos/350643969437110/) pe pagina Facebook a revistei de cultură și informație Braila Chirei

Daniela Elena Rădulescu, PMP: ”Brăilenii au nevoie de terenuri de sport”

*Candidat pentru un nou mandat în Consiliul Local Municipal unde activează și în prezent, Daniela Elena Rădulescu vine în fața alegătorilor și cu un proiect dedicat sportului 

Daniela Elena Rădulescu

Sub genericul ”Terenuri de sport pentru un viitor sănătos”, Daniela Elena Rădulescu – de la PMP Brăila – propune brăilenilor un proiect prin care să se dezvolte activitățile sportive practicate nu de profesioniști, ci de toți brăilenii, scopul fiind acela de a oferi șansa la sănătate. Astfel, ar putea fi folosite în acest scop și fostele puncte termice din urbe.

Ascunsă în văzul tuturor și la îndemana oricui se află posibilitatea de a face mișcare, de a se rupe de obișnuința rigidă de a sta cu ochii in ecrane de tot felul!
      E momentul să revenim la idea că mișcarea fizică e pentru oricine, că oamenilor le stă la indemna să se simtă bine alergând, practicând un sport sau altul.
     Și atunci un proiect care vine în sprijinul ideii de mai sus este acela al transformării fostelor puncte termice care deserveau cartierele Brăilei in terenuri de sport pentru toți copiii și adolescenții noștri cumva prizonieri ai lumii digitale.
      Oferim astfel o alternativă sănătoasă la petrecerea timpului liber, oferim locul pentru socializarea adolescenților prin sport, prin mișcare, prin bucuria petrecerii timpului liber alături de cei de-o vârstă.
       Fostele puncte termice prin amplasarea lor strategică, în cartierele brăilene, oferă exact locurile în care terenurile de sport polivalente pot să apară.
           

                         Daniela-Elena Rădulescu, candidat Consiliul Local Municipal din partea Partidului Mișcarea Populară (PMP)🍏 la alegerile din 27 septembrie 2020