Arhive etichetă: municipiului

Consiliul Local Municipal Braila, sedinta ordinara aprilie 2013

Luni – 29 aprilie 2013 – la sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea’, incepand cu ora 9.00, are loc sedinta Consiliului Local Municipal Braila. 100_8280

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul  municipiului Brăila privind: Aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Brăila, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/ parţial din bugetul local, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul  2012; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul  municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului I, 2013; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila şi de consilierii locali municipali Coroş Maria, Ene Tache şi Ciocan Ilie Eduard, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, privind: Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2013; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul  Municipiului Brăila şi de consilierii locali municipali Dumitru Florin, Costin Iulian Sorin, Traian Adrian şi Mitrofan Daniel, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.”BRAICAR”-S.A. BRĂILA, privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.”BRAICAR”-S.A. BRĂILA, pe anul 2013; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul  municipiului Brăila şi de domnul consilier local municipal Caranica George Marius, membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.”ECO”-S.A. BRĂILA, privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.”ECO”-S.A. BRĂILA, pe anul 2013; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţiile sau fundaţiile selectate, conform Legii nr. 34/1998; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate, pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a parcărilor de pe raza Municipiului Brăila; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Delegarea gestiunii serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate/ parcate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Brăila; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea Acordului de parteneriat  între Consiliul Judeţean Brăila, Municipiul Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Colegiul Economic  „Ion Ghica”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” şi Liceul cu Program Sportiv, în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii infracţionalităţii în unităţile de învăţământ;11) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale POLIŢIEI LOCALE BRĂILA; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Acceptarea ofertelor de donaţie formulate de coproprietarii Enache Anişoara (cota de 118/126), Constantin Marioara (cota de 2/126), Negoiţă Daniel şi Negoiţă Angelica (cota de 2/126), Andone Laurenţiu – Stan Violeta (cota de 2/126) şi Timuc Nicoleta – Timuc Ioan (cota de 2/126), cu privire la terenul în suprafaţă totală de 5866,00 mp, situat în Brăila, cvartal 24, parcela A232/1 – lot 64, identificat cadastral cu nr.19492; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila și darea în folosință gratuită a imobilului situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 2, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în vederea desfăşurării activităţii; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 216, parter, ASOCIAŢIEI COLUMBOFILA DANUBIUS BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila şi schimbarea destinaţiei din spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în spaţii cu destinaţia de locuinţă în regim normal de închiriere, a apartamentelor nr. 1 şi 2 situate în Brăila, Aleea Lebedei nr. 1, bl.E4, parter; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE A  ENERGIEI ELECTRICE, ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD – SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE BRĂILA, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a unui teren în suprafaţă de 0,60 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.34, pentru amplasarea unei firide E3+4 şi BMPT 160A, în vederea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică  a consumatorului    S.C. Raiffeisen Bank – SA – Agenţia Brăila”; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr. 4 Cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, referitoare la Centrul de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria” Brăila, conform proceselor – verbale de recepţie finală nr.20/30.01.2013 şi nr.61/30.01.2013; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr. 5  Cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M.         nr. 325/30.09.2011, referitoare la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” Brăila,  conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.41402/01.11.2012; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr. 78, Cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială nr. 21 „Alexandr Sergheevici Puşkin” Brăila, conform procesului – verbal de recepţie finală nr.670/11.09.2009; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea inventarului domeniului public actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/ 30.09.2011 cu unele bunuri parte integrantă a sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de    25.144,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 220 lot nr.2/2, Cazarma nr. 493, pentru edificarea unui cartier de locuinţe; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 68,72 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 108,16 mp, indiviz din suprafaţa totală de 952,00 mp, situat în Brăila, str. Moldovei nr.115-117, solicitantei CHISCĂNEANU MARIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C6, C7 şi C8, proprietatea acesteia; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 39,44 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 108,16 mp, indiviz din suprafaţa totală de 952,00 mp, situat în Brăila, str. Moldovei nr.115-117, solicitanţilor VOINEA PETRUŞ, VOINEA MIHAI, VOINEA ADRIAN CATĂLIN şi VOINEA MANUEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4 şi C5, proprietatea acestora; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 239,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 463,00 mp, situat în Brăila, str. Debreţin nr. 30, solicitanţilor COTEŢ ADRIAN şi COTEŢ MARIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de   34,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă real măsurată de 284,00 mp, situat în Brăila, str. Codrului nr. 15, solicitanţilor IONESCU CĂTĂLIN, IONESCU MARIANA şi GHINDARU ELENA AMALIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6 şi C7, proprietatea acestora; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 174,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cavaleriei nr. 9A, solicitanţilor PETRE GEORGEL COSTEL şi PETRE JENICA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 306,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 20, solicitanţilor PLOPEANU IONEL şi PLOPEANU VERONICA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 29) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – Studiul de fezabilitate (inclusiv analiza cost-beneficiu), studiu geotehnic, studiu topografic pentru proiectul “Centru de Informare şi Promovare turistică din municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect; 30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extindere centru social multifuncțional Lacu Dulce”, str. Mina Minovici nr.2 din Municipiul Brăila, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect; 31) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea documentatiei tehnico – economice – Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a proiectului ”Renovarea imobilului situat în municipiul Brăila, str. Râmnicu Sărat , nr.115, în vederea amenajării unor locuinţe sociale de calitate”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect ; 32) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 274/31.08.2011 referitoare la „Aprobarea proiectului – Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatorului de specialitate – Spitalul de Psihiatrie Sf.Pantelimon, municipiul Brăila şi a cheltuielilor legate de proiect”; 33) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 208/31.08.2012 referitoare la <Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila>; 34) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 336/18.12.2012 referitoare la <Desemnarea consilierilor locali municipali în componenţa comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar, de pe raza Municipiului Brăila>; 35) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.190/25.07.2012 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C. <<BRAICAR>> S.A. BRĂILA”; 36) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului de director la Teatrul „Maria Filotti” Brăila; 37) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 13.660 lei, din bugetul Casei de Cultură al municipiului Brăila pe anul 2013, în vederea participării la Festivalul Tineretului şi Sportului Nilüfer 2013, ediţia   a XII – a, în perioada 13 -20 mai 2013, Nilüfer – Bursa, Turcia; 38) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind:  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2013; 39) D i v e r s e.

 

Lansari de carte la Muzeul Brailei si serbarea Zilei municipiului

* Manifestarea are loc vineri, 18 ianuarie 2013, de la ora 12.00, intru cinstirea zilei de 20 ianuarie – atestarea documentara a Brailei, de la care se implinesc anul acesta 645 ani

Muzeul Brăilei ne invită, cu ocazia Zilei municipiului Brăila care are loc an de an la 20 ianuarie, marcandu-se de la data primei atestari documentare a urbei – din 1368 – 645 ani.

Astfel, sunt programate lansarile publicaţiei anuale „Brăila 645” (care va putea fi lecturata si in format PDF pe site-ul Muzeului – http://www.muzeulbrailei.ro/), a revistei „ISTROS – XVIII” (periodic cuprinzand in majoritate rezultate ale cercetarilor arheologice) cop Istros VIII, 2012_0001

coperta_M_Candea VOL 2 convert De asemenea, se lanseaza si volumul „Evoluţia spaţiilor verzi brăilene / Grădini, parcuri, aliniamente stradale”, vol. II, de Michaela-Cristiana Cândea.

Nu in ultimul rand, se lanseaza volumul „… Greci, evrei, ruşi lipoveni, turci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului” coordonat de Camelia Hristian – sef Serviciu Relatii Publice, si editor al cartii alaturi de Ghena Pricop – sef Sectie Istorie, Evdochia Smaznov. Acest din urma volum a fost realizat în cadrul programului cultural omonim finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

COPERTA_Proiect convert_rgb

Manifestarea are loc vineri, 18 ianuarie 2013, ora 12.00, la sediul Muzeului Brăilei din Piaţa Traian nr. 3.